Pedro Florencio voorman timmerman bij aannemerscombinatie Sassevaart

“Ik werk nu een half jaar bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen en blijf zeker nog twee jaar werken als allround voorman timmerman. Oorspronkelijk kom ik uit Portugal. Ik ben gewend om ver van huis te werken. Al 13 jaar werk ik op verschillende bouwplaatsen in Portugal, Spanje, Frankrijk en Nederland. Grotere constructies zijn mijn favoriet. Ze zijn uitdagend en daardoor kan ik groeien in mijn carrière.

Ik vind het heerlijk om op de bouwplaats van de Nieuwe Sluis te werken. Met een team van 14 collega's werk ik in het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde (buitenhoofd) en verhuizen we naar de andere kant van de sluis (binnenhoofd) als die bouwplaats klaar is. We bereiden ons voor om de grote betonnen muren te maken. We doen alle benodigde constructiewerkzaamheden met hout, metaal en beton in het sluishoofd. Als we klaar zijn, komen de sluisdeuren in 2022 in het sluishoofd. In Nederland is op bouwplaatsen alles goed geregeld, daarom werk ik hier het liefst. Veiligheid is belangrijk. Het is goed dat hier continu aandacht voor is. Mensen volgen de regels en al het materiaal is in perfecte staat.

Het team waarmee ik werk, bestaat uit Portugezen, Spanjaarden en Polen. Onze leidinggevende vertelt ons welk werk we moeten doen en ik leg het uit aan het team ter plaatse en zorg ervoor dat alles goed verloopt. We praten Engels en iedereen begrijpt wat ze moeten doen. Soms heb je technisch moeilijke woorden, maar dan is er altijd wel een collega die het kan vertalen.

Thuis in Portugal moeten mijn vrouw en 5-jarige dochter me missen. Maar eens in de twee maanden probeer ik terug naar huis te gaan om mijn familie en vrienden te zien. Dat is een van de nadelen van werken in het buitenland. En natuurlijk het weer. Waarom regent het zo vaak in Nederland? En als het echt warm is, is het niet hetzelfde als in Portugal. Het is meteen zo benauwd. Deze zomer had ik elke dag hoofdpijn. Maar het zal vast wennen.

Hier woon ik in Axel met twee Portugese collega's. Mijn werkgever Oranjegroep heeft het huis geregeld. We wonen in een leuke buurt en hebben goed contact met de buren. We zagen dat een buurman problemen had met zijn auto en we hielpen met de reparatie. Een andere buurvrouw had problemen met haar tuin en toen hebben we haar ook geholpen.

Ik houd van de Nederlandse moderne mentaliteit. Nederland is in vergelijking met Portugal op veel manieren verder ontwikkeld. Ik werk hier graag om te helpen dit land nog mooier te maken met een geweldige Nieuwe Sluis.”

“Grote en goed georganiseerde bouwplaatsen zijn mijn favoriet”

Pedro Florencio, voorman timmerman

“Bigger and well organized construction sites are my favourite”

Pedro Florencio – foreman carpenter

“I am working at the New Lock in Terneuzen for half a year now and I will keep working as allround foreman carpenter for at least another two years. Originally I’m from Portugal. I’m used of working far from home. For 13 years I work at different construction sites in Portugal, Spain, France and the Netherlands. Bigger constructions are my favourite. They are challenging and let me grow in my career.

I love to work at the construction site of the New Lock. With a team of 14 colleagues I do different types of work in the lock head at the side of the Western Scheldt and we move to the other side of the lock when that building site is ready. We do preparations for the big concrete walls. We do all kind of necessary construction activities with wood, metallic and concrete in the lock head. When we’re finished doing the concrete walls, the lock doors will come in the lock head in 2022. In the Netherlands everything is well organized at construction sites, that’s why I prefer to work here. Safety is important. It’s good that there is continuous attention for this matter. People follow the rules and all the material is in perfect condition.

The team I work with has Portuguese, Spanish and Polish people. Our supervisor tells us what work we need to do and I explain it to the team on site and make sure everything goes well. We talk English and everybody understands what to do. Sometimes you have technical difficult words, but then there is always a colleague that can translate.

At home in Portugal, my wife and 5-year old daughter have to miss me. But once in two months I try to go back home to see my family and friends. That’s one of the disadvantages of working abroad. And of course the weather. Why does it rain so often in Holland? And when it’s really hot, it’s not the same as in Portugal. It is immediately so stuffy. This summer I had headaches every day. But I will get used to it.

Here I live in Axel with two Portuguese colleagues. My employer Oranjegroep arranged the housing. We live in a nice neighbourhood and have good contact with the neighbours. We saw a neighbour having problem with his car and we helped getting it fixed. Another neighbour had issues with her garden and we helped here too.

I love the Dutch modern mentality. The Netherlands is further developed in many ways in comparison to Portugal. I’m happy working here and I like to help making this country even more beautiful with a great New Lock.”