Procedure

De projectorganisatie is volop bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de Nieuwe Sluis. Voordat de aanleg kan beginnen is de aanbestedingsprocedure én de tracéwetprocedure doorlopen.

De opdracht voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen is definitief aan aannemerscombinatie Sassevaart gegund. Het consortium Sassevaart wordt gevormd door BAM (de Nederlandse en Belgische zusterondernemingen BAM Infra en BAM Contractors), DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere N.V. De komende tijd gaat Sassevaart aan de slag met het verder verfijnen van het ontwerp en het terrein bouwrijp maken. Medio 2018 starten de eerste grote werkzaamheden. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis.

Tracéwetprocedure
De tracéwetprocedure voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen is doorlopen. Op 29 februari 2016 heeft de Nederlandse minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het definitieve Tracébesluit getekend. Samen met de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit heeft het tracébesluit ter inzage gelegen. Hierop is door zeven partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Vervolgens was de inhoudelijke behandeling van de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State. In augustus 2016 heeft de Raad van State alle bezwaren tegen het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen ongegrond verklaard.