Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Waarom is er een nieuwe sluis nodig? Open/Sluiten

  Tussen de Westerschelde en Gent loopt het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Het sluizencomplex van Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele binnenvaart- en zeeschepen die van en naar de haven van Terneuzen en Gent varen. Om de toegang te verbeteren en te zorgen voor een vlotte doortocht van schepen tussen Nederland, België en Frankrijk, besloten Vlaanderen en Nederland in 2012 om de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe, grotere sluis te starten. Zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio kan daarmee profiteren van een aanzienlijke economische impuls. Bovendien zorgt de Nieuwe Sluis voor een grotere robuustheid van het sluizencomplex te Terneuzen.

   

 • Wat is de planning van het project? Open/Sluiten

  Medio 2017 wordt de aannemer van de Nieuwe Sluis gekozen. Eind 2017 kan vervolgens de eerste schop in de grond. De bouw duurt naar verwachting vijf jaar waardoor in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen.

   

 • Wat zijn de afmetingen van de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  De Nieuwe Sluis wordt een betonnen bak van 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp gemaakt en geoptimaliseerd. Ter vergelijking: de Oostsluis is 280 meter lang en 23 meter breed, de huidige Middensluis is 140 meter lang en 18 meter breed en de Westsluis is 290 meter lang, 40 meter breed en geschikt voor zeeschepen met een diepgang van 12,5 meter en een laadvermogen van 83.000 ton.

   

 • Waar komt de Nieuwe Sluis te liggen? Open/Sluiten

  De Nieuwe Sluis wordt binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen gerealiseerd. Deze sluis komt tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis moet gesloopt worden. De Middensluis blijft wel tijdelijk in dienst als spuisluis voor het oppervlaktewater uit het Vlaamse achterland tijdens de bouw. Voor de Nieuwe Sluis moet een aantal bedrijfsgebouwen en woningen op het sluizencomplex wijken.

   

 • Voor welke schepen is de Nieuwe Sluis bedoeld? Open/Sluiten

  De Nieuwe Sluis is geschikt voor grote zeeschepen (366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep).

   

 • Wanneer start de bouw van de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  Afhankelijk van het verloop van de aanbestedingsprocedure kan de aanleg van de sluis eind 2017 starten. We verwachten medio 2017 de definitieve keuze te maken voor een aannemer.

   

 • Kan ik tijdens de bouw het sluizencomplex blijven passeren? Open/Sluiten

  Het antwoord op deze vraag is zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer: ja. De toekomstige aannemer heeft de opdracht om zo min mogelijk hinder te veroorzaken en dus te zorgen dat er altijd een doorgaande route is voor al het verkeer.
  Voor het scheepvaartverkeer blijven de West- en Oostsluis beschikbaar tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis. Een goede planning van de scheepvaart moet zorgen voor zo min mogelijk overlast.
  Verder blijft er altijd een route open voor het wegverkeer. Bij hoge uitzondering mag de aannemer de weg in zijn geheel afsluiten en dan bij voorkeur in het weekend of ’s nachts, zodat er zo min mogelijk hinder is. Gelukkig hebben we aan de Sluiskiltunnel in veel gevallen een goed alternatief.

   

 • Hoeveel overlast geeft de aanleg van de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  Uitgangspunt is zo min mogelijk hinder voor alle verkeer, omwonenden, gebruikers en mensen die werken op en rond het sluizencomplex. Lees meer in het nieuwsbericht over minder hinder.

   

 • Blijft schutten van scheepvaartverkeer mogelijk tijdens de bouw? Open/Sluiten

  De West- en de Oostsluis blijven operationeel. De Middensluis wordt gesloopt en dient tijdens de realisatiefase als tijdelijk spuimiddel. Het scheepvaartverkeer kan dus blijven passeren. De aannemer krijgt de opdracht de hinder zoveel mogelijk te beperken.

   

 • Wanneer is de Nieuwe Sluis klaar? Open/Sluiten

  De aanleg start eind 2017. Het doel is dat de Nieuwe Sluis in 2022 in gebruik wordt genomen.

   

 • Wat kost de bouw van de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  De aanleg van de sluis inclusief voorbereidingskosten en begeleiding kost naar verwachting 934 miljoen euro. Nederland betaalt ruim 190 miljoen euro, inclusief een regionale bijdrage. Vlaanderen draagt samen met de haven van Gent de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 mln euro bijgedragen.

   

 • Wat zijn de voordelen van een grotere sluis? Open/Sluiten

  De Nieuwe Sluis lost een belangrijk capaciteitsknelpunt op voor de binnenvaart en zorgt voor minder wachttijd voor binnenvaartschippers. Dit zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio, en daarmee beide investerende landen, kunnen daarmee profiteren van een economische impuls. Tevens kunnen grotere zeeschepen door het sluizencomplex naar de havens van Gent en Terneuzen.

   

 • Hoe werkt de bediening van de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  De sluis wordt een onderdeel van het huidige sluizencomplex en wordt op dezelfde manier bediend.

   

 • Wat is de relatie met de huidige sluizen? Open/Sluiten

  De sluis wordt een onderdeel van het huidige sluizencomplex en vergroot de totale capaciteit.

   

 • Wat zijn de gevolgen voor het milieu en de natuur? Open/Sluiten

  Het milieueffectrapport geeft inzicht in de effecten voor milieu en natuur. Gelet op de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden is ook een toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd. Het milieueffectrapport, de Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet en onderliggende documenten kunt u vinden onder downloads & links .

   

 • Hoe zit het met de zoet-zoutscheiding bij de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  Er wordt ingezet op een mix van mitigerende maatregelen, gebaseerd op onder andere:

  • Waterbeheer bovenstrooms (wanneer komt er zoetwater in het kanaal en hoeveel)
  • het operationeel concept van het sluizencomplex (hoeveel zout komt er als gevolg van schutten op het kanaal)
  • Waterbeheer Canisvliet (voorkomen negatieve effecten op kruipend moerasscherm) en monitoring.

   

 • Hoe zit het met de bescherming tegen het water? Open/Sluiten

  De waterveiligheid en het overeengekomen peilbeheer tussen Vlaanderen en Nederland zijn randvoorwaarden bij het ontwerp van de Nieuwe Sluis. Alle onderzochte varianten voldoen aan de wettelijke normen. Daarbij wordt in het ontwerp van de Nieuwe Sluis rekening gehouden met zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Meer informatie kunt u lezen in het deelrapport Hoogwaterveiligheid.

   

 • Waarom is voor dit ontwerp gekozen? Open/Sluiten

  Er zijn in de verkenningsfase verschillende alternatieven onderzocht. Het huidige voorkeursalternatief kwam in de drie punten capaciteit, schaalvergroting en robuustheid als beste naar voren. In februari 2015 hebben Vlaanderen en Nederland een verdrag ondertekend waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

   

 • Komt er een rotonde voorbij de Westsluis ter hoogte van het parkeerterrein busstation? Open/Sluiten

  Het antwoord is nee. Voorbij de zuidbrug van de Westsluis wordt het wegverkeer teruggestuurd naar de rotonde ter hoogte van de noordbrug. Verkeer richting Sas van Gent en Hoek moet hierdoor eerst een stukje terugrijden. Regelmatig krijgt het project de vraag of deze situatie tegelijkertijd met de komst van de Nieuwe Sluis wordt aangepast. Dit is niet het geval. De verkeerslus valt niet binnen het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De weg valt onder verantwoordelijkheid van de Provincie. Zij geven aan dat de lus er ligt, omdat er anders twee kruispunten vrij kort achter elkaar liggen. Verkeer van en naar verschillende richtingen ging elkaar daardoor blokkeren. Hierdoor ontstonden in het verleden in de spits files. In het kader van de Nieuwe Sluis is onderzocht of de wijzigingen op het sluizencomplex leiden tot een grotere verkeersdrukte op dit punt. Uit de onderzoeken bleek dit niet het geval te zijn, waardoor een aanpassing van de situatie als gevolg van de Nieuwe Sluis niet nodig is. Aan de andere kant van het sluizencomplex, ter hoogte van Zeeland Seaports, komt wel een rotonde. Die valt binnen het project Nieuwe Sluis Terneuzen.

   

 • Welke Europese subsidie krijgt het project? Open/Sluiten

  De EU verstrekt in het kader van het TEN-T-programma een subsidie van bijna 4 miljoen euro voor een gedeelte van een voorbereidend onderzoek waarin een analyse wordt gemaakt van de aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het project werd in het kader van de jaarlijkse TEN-T-oproep voor 2011 geselecteerd voor financiering. Het Kanaal Gent-Terneuzen maakt deel uit van de "Binnenwaterweg Seine-Schelde" (prioritair TEN-T-project 30), die het Franse waterwegennet verbindt met dat van België, Nederland en Duitsland. Het project vindt plaats onder toezicht van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk. De aanvraag voor Europese subsidie is in februari 2015 door Nederland en Vlaanderen samen ingediend. Medio 2015 werd duidelijk dat de Europese Commissie 48 miljoen euro bijdraagt aan de voorbereiding voor de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

   

   

 • Waarom valt het project onder de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie? Open/Sluiten

  De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) is een samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland om een duurzaam en evenwichtig beleid te voeren in het gemeenschappelijke Schelde-estuarium. Het gaat dan over maximale veiligheid tegen overstromen, een optimale toegankelijkheid van de havens en een gezond ecologisch systeem. Het project Nieuwe Sluis past dus bij deze partij.

   

 • Wie maakt het ontwerp van de Nieuwe Sluis? Open/Sluiten

  De uiteindelijke aannemer maak het definitieve ontwerp voor de Nieuwe Sluis.

   

   

 • Wie gaat de Nieuwe Sluis bouwen? Open/Sluiten

  Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de bouw. De aanbestedingsprocedure start in 2016. De definitieve aannemer voor de Nieuwe Sluis wordt medio 2017 gekozen. Naar verwachting kan de aanleg eind 2017 beginnen.

   

 • Is er informatie voor mijn spreekbeurt? Open/Sluiten

  Stuur een e-mail naar nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu met het verzoek voor meer informatie.

   

   

 • Is er een mogelijkheid voor stage of afstuderen? Open/Sluiten

  Stuur hiervoor een sollicitatiebrief naar nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu.

   

 • Hoe blijf ik op de hoogte van het project? Open/Sluiten

  Met verschillende communicatiemiddelen wordt de omgeving op de hoogte gehouden en betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Onder andere deze website, een algemene brochure en verschillende informatiebijeenkomsten. Ook verschijnt er regelmatig een digitale nieuwsbrief. U kunt zich op deze website hiervoor aanmelden. Ook is er een Engelstalige folder beschikbaar.

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar + 31 (0)164 212 800 of mailen naar nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu.

   

Kerngegevens

 • Hoe lang is het kanaal? Open/Sluiten

  Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van Sas van Gent tot aan de Westerschelde bij Terneuzen. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. Het kanaal loopt door drie gemeenten, namelijk Gent en Zelzate in België en de Nederlandse gemeente Terneuzen.

  Bekijk video van een schip dat vanaf de sluizen in Terneuzen naar de haven van Gent vaart.

   

 • Hoe diep is het kanaal? Open/Sluiten

  13,5 meter diep.

   

 • Voor welke schepen is het kanaal toegankelijk? Open/Sluiten

  Voor schepen tot 92.000 DWT met een maximumlengte van 265 meter, een breedte van 37 meter en een diepgang van 12,5 meter.

   

 • Hoeveel schepen maken per jaar gebruik van de sluizen? Open/Sluiten

  In 2015 voeren in totaal 61.000 schepen door het sluizencomplex in Terneuzen.
  Binnenvaart: 50.604
  Recreatievaart: 2.223
  Zeevaart: 8.468
  Naar verwachting passeren er in 2040 ruim 96.000 schepen.

   

   

 • Contactgegevens Open/Sluiten

  Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
  Postbus 567
  4530 BB Terneuzen
  +31 (0) 88 2461 839

  Postbus 299
  4600 AP Bergen op Zoom
  + 31 (0)164 212 800

  nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

  Bel met vragen over werkzaamheden van Nieuwe Sluis Terneuzen: + 31 (0)85 303 62 70

  Bent u schipper en heeft u vragen over de beschikbaarheid van het sluizencomplex? Bel dan naar Verkeerscentrale Terneuzen: +31 (0)115 682 401.