Werkzaamheden Schependijk

30 oktober 2018

Een deel van de Schependijk blijft bestaan en richten we opnieuw in. Een ander deel ontgraven we en wordt deel van de kanaalbodem. De gebouwen en funderingen zijn gesloopt. We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De sloop van het droogdok op de punt van de Schependijk is begonnen. Het afgraven en saneren van de bodem en de aanpassingen aan de kade zijn noodzakelijk om de doorvaart naar de Oostsluis te behouden tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis.
Schip Clema laadt vervuilde grond op

Het droogdok van de voormalige scheepswerf op de punt van de Schependijk is inmiddels dichtgemaakt en leeggepompt. We controleren de constructie op asbest en starten vervolgens de sloopwerkzaamheden. Aansluitend op de eerste grondwerken beginnen we in het eerste kwartaal van 2019 met heien/trillen van de nieuwe damwand achter de bestaande kade. De bestaande kade aan de kanaalzijde houden we zo lang als mogelijk in gebruik. Het heien/trillen van de punt van de Schependijk en de westelijke kade staan gepland voor eind 2019 en half 2020.

Afvoer, opslag en hergebruik grond
De bovenste grondlaag van de Schependijk in Terneuzen is inmiddels deels afgegraven en voeren we nu af. Een deel van de grond wordt hergebruikt bij de bouw van de Nieuwe Sluis. Op dit moment zijn we bezig met het per schip afvoeren van niet herbruikbare en verontreinigde grond van de Schependijk naar een verwerker in Vlaanderen. Vanaf half november gaan we aan de slag met het verwijderen van de onderste lagen van de Schependijk. Tijdens vooronderzoek is verontreiniging in deze lagen gevonden. De verontreiniging moeten we eerst verwijderen. Droge grond is makkelijker uit te graven en af te voeren, daarom verlagen we de grondwaterstand per werkvak. Deze beperkte grondwaterverlaging heeft geen invloed op de bebouwing in de omgeving. Als de verontreiniging van de Schependijk is verwijderd, slaan we de nieuwe damwand als kade. Hierna graven we het overige deel van de Schependijk af.