Planning

 1. 2022

  Oplevering Nieuwe Sluis

  Het bouwen van de Nieuwe Sluis duurt vijf jaar. Er wordt vooraf met de aannemer bekeken hoe er met zo min mogelijk hinder voor alle verkeer en omgeving kan worden gebouwd.

 2. 2017

  Start bouw sluis

  Eind 2017 start de bouw van de Nieuwe Sluis.

 3. 2017

  Keuze aannemer

  De keuze voor een van de aannemers wordt bekend gemaakt. Die aannemer kan onder andere aan de slag met het definitieve ontwerp. Pas hierna wordt bekend hoe de sluis exact wordt aangelegd en hoeveel overlast de bouw gaat veroorzaken.

 1. 2016

  Overbruggingsfase

  Vooruitlopend op de aanleg van de Nieuwe Sluis is gestart met de overbruggingsfase. Hierin worden concrete voorbereidingen getroffen voor de bouw. Denk aan grondaankoop, vrij maken van gronden, plaatsen van tijdelijke voorzieningen en in kaart brengen van kabels en leidingen.

 2. 2016

  Selectie aannemer

  Door middel van een aanbestedingsprocedure wordt een aannemer gekozen. Drie partijen zijn in de race om aan de slag te kunnen met het design & construct contract van Nieuwe Sluis Terneuzen.

 3. 2016

  Einde planuitwerkingsfase

  Alle onderzoeken en officiële procedures zijn afgerond. De minister stelt het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen en de bijbehorende voorkeursvariant vast.

 4. 2015

  Inspraak op ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage

  Het ontwerptracébesluit heeft ter inzage gelegen. Hierin staat hoe de Nieuwe Sluis aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Tegelijkertijd verscheen het milieueffectrapport. Hierin staan de gevolgen voor het milieu en de natuur. Op deze rapporten was inspraak mogelijk.

 5. 2015

  Ondertekening verdrag

  De Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en haar Vlaamse collega Ben Weyts (Mobiliteit en Openbare Werken) hebben op 5 februari 2015 het verdrag ondertekend waarin alle afspraken staan voor de bouw van de Nieuwe Sluis.

 6. 2014

  Inspraak op onderzoeksfase

  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is verschenen. Deze notitie beschrijft de opzet en uitvoering van het milieuonderzoek. De notitie heeft ter inzage gelegen.

 7. 2014

  Planuitwerkingsfase

  Het project bevindt zich sinds 2012 in de planuitwerkingsfase. Het projectteam werkt aan een referentieontwerp, effectenstudies en ze treft voorbereidingen voor de aanbesteding. Ook wordt de ruimtelijke procedure doorlopen volgens de tracéwet.

 8. 2013

  Ingenieursbureau aan de slag

  Ingenieursbureau LievenseCSO is gekozen voor het maken van het ontwerp en uitvoeren van de bijbehorende onderzoeken voor een nieuwe sluis in Terneuzen.

 9. 2012

  Projectgroep van start

  Het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase voor een nieuwe sluis in Terneuzen is goedgekeurd door de Vlaams-Nederlandse stuurgroep Nieuwe Sluis. Daarmee heeft de projectgroep officieel groen licht van Nederland en Vlaanderen om de bouw voor te bereiden.

 10. 2012

  Planbesluit Nieuwe Sluis

  De Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en haar Vlaamse collega Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare Werken) hebben bekendgemaakt dat Vlaanderen en Nederland het eens zijn over de komst van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen.

 11. 2009

  Alternatieven nader onderzoeken

  In deze periode zijn verschillende nadere onderzoeken gedaan naar de drie projectalternatieven. Ook hebben Vlaanderen en Nederland onderhandeld wie welke kosten voor zijn rekening neemt.

 12. 2009

  Grote, Kleine of Combisluis

  Vlaanderen en Nederland besloten verder te gaan met drie onderzochte projectalternatieven: een grote, kleine of combisluis. De keuze wordt pas gemaakt als er overeenstemming is over de verdeling van de kosten.

 13. 2005

  Verkenning

  Tussen 2005 en 2009 is een verkenning uitgevoerd naar de maritieme toegang van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Met name de grootte van de sluis en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het sluizencomplex zijn meegenomen in het onderzoek.