Grondopslag voor bouw Nieuwe Sluis

30 oktober 2018

Voor de bouw van de Nieuwe Sluis moeten we ongeveer 12.600.000 m3 grond en baggerspecie afgraven en verplaatsen. Een deel van die grond slaan we tijdelijk op. Daarom hebben we acht gronddepots ingericht op het sluizencomplex waar flinke bulten grond te zien zijn.
Grondopslag
gronddepots

De locaties van de gronddepots op het sluizencomplex zijn strategisch gekozen omdat de meeste grond tijdelijk vlakbij de werkzaamheden moet worden opgeslagen om op een later tijdstip opnieuw te gebruiken.

1.      De kop van de Korte Middenhavendam. De grond van onder andere Frontmuur Noordwest ligt hier.
2.      Grondopslag op bouwterrein Zeevaartweg.
3.      Westelijk terrein van de Middensluis. Hier ligt een groot deel van de grond van de Frontmuur Noordwest opgeslagen.
4.      Oostelijk terrein van de Middensluis, waar eerst het oorlogsmonument stond. Opslag van met name grond van het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal.
5.      De zuidelijke landtong (locatie van het voormalige Rijkswaterstaatgebouw), ook voor grondverzet voor het tijdelijke kanaal.
6.      Westelijk terrein van de Westsluis voor grond van het ketenpark van aannemerscombinatie Sassevaart.
7.      Nieuw Neuzenpolder, een gronddepot voor diverse deelprojecten.
8.      Goessekade

Een aantal gronddepots, zoals de Nieuw Neuzenpolder, blijven voor langere tijd in gebruik. De grond van andere depots voeren we op termijn af om ruimte te maken voor werkzaamheden. Bijvoorbeeld de grond op de punt van bouwterrein Zeevaartweg. Ook ontstaat door werkzaamheden in 2019 nog een tijdelijk gronddepot op het bouwterrein voor de verlenging van de Goessekade.

Beperken hinder
Schone niet herbruikbare grond slaan we op diverse locaties op het sluizencomplex op. Vervuilde grond slaan we gescheiden op en voeren we af. Hinder voor de omgeving blijft beperkt doordat we:

  • de opgeslagen grond op termijn afvoeren met schepen, waarbij het sluizencomplex vooral in de nacht gepasseerd wordt;
  • de opgeslagen grond op de locaties naast de Middensluis en Korte Middenhavendam tegelijk verwijderen met de grond die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden landtong West-Noord. Deze maakt plaats voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis;
  • gebruikmaken van een persleiding/baggerleiding voor het afvoeren van grond bij de grote baggerwerken, maar ook voor het opspuiten van terrein voor de Nieuwe Sluis.
  • de grond zoveel mogelijk via bouwwegen naar gronddepots verplaatsen buiten de openbare weg om.

Hergebruik grond
Een deel van de grond gebruiken we opnieuw, bijvoorbeeld als aanvulling, ophoging of als grondverbetering. Voordat we grond afgraven kijken we of er kabels en leidingen of niet gesprongen explosieven in de grond zitten, of de grond vervuild is en of er ecologische en archeologische bijzonderheden zijn. Vervolgens scheiden we de verontreinigde grond van de schone grond. Verontreinigde grond voeren we af en schone gebruiken we zoveel mogelijk opnieuw binnen het project. Maar we hebben zoveel grond dat we niet alle grond kunnen gebruiken. Samen met onze partners kijken we of die ergens anders te gebruiken is. Er is vergunning verleend voor het verspreiden, inclusief transporteren, van grond- of baggerspecie in de Westerschelde in de diepe delen bij Pas van Terneuzen en de Inloop van Ossenisse.