Resultaten monitoring eerste kwartaal 2019

Een sluis bouwen gaat niet onopgemerkt. Zeker niet als dit gebeurt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen en terwijl de andere sluizen in bedrijf moeten blijven. Ook mag de omgeving zo min mogelijk hinder ondervinden. Dat vraagt om een doordacht plan. We monitoren nauwkeurig het grondwaterpeil, trillingen en geluid. Een samenvatting van de resultaten van het eerste kwartaal 2019 staan op deze pagina.

Geluidsmetingen
Geluidsmetingen eerste kwartaal 2019

Andere locatie geluidsmeter
Met
een vaste geluidsmeter checken we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. Er staat een geluidsmeter in het centrum van Terneuzen. We hebben geconstateerd dat de meting op de huidige locatie van de geluidsmeter onvoldoende inzicht geeft in het onderscheid tussen geluid vanuit onze werkzaamheden en achtergrondgeluid. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor de geluidsmeter de komende periode, nabij het centrum van Terneuzen, maar dichterbij de werkzaamheden.

Geen opvallende pieken in geluidsmetingen
In de geluidsmetingen van afgelopen kwartaal zijn geen opvallende pieken te zien die te relateren zijn aan onze bouwactiviteiten. Dat betekent dat de pieken in bijgaande grafiek achtergrondgeluiden zijn, die ook grotendeels in het weekend gemeten zijn. We zijn inmiddels volop aan het werk op en rondom het sluizencomplex. Dat geeft bouwlawaai op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Hiervoor hebben we toestemming, er waren geen overschrijdingen in de avond en nacht door de bouw van de Nieuwe Sluis.

Metingen trillingen
De trillingsmeter van de Schependijk laat met puntjes per dag zien dat de signaalwaarde (de lijn) overschreden is.

Trillingsmeters in omgeving
Werkzaamheden maken geluid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken met name bij heien en trillen. Op strategisch gekozen locaties zijn op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters geïnstalleerd. Zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen. Als er door trillingen een signaalwaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een bericht naar medewerkers die de werkzaamheden monitoren. Die bekijken of het een incidentele piek is of een trend.

We hebben dit kwartaal gewerkt aan de Schependijk en de Goessekade. Op beide locaties is er geheid en getrild om een nieuwe kade te realiseren. 

Schependijk
In februari is de signaalwaarde één keer bereikt bij de trillingsmeter op de Schependijk. Het bleek te gaan om een ondergronds obstakel waardoor het plaatsen van de damplanken op die plaats meer trillingen veroorzaakte. We hebben de werkzaamheden vervolgens met extra waakzaamheid gevolgd. Het ging uiteindelijk om een kortdurende overschrijding. En er is geen overschrijding van de interventiewaarde opgetreden en daarmee geen risico op schade. Wanneer we een melding krijgen van een interventiewaarde, betekent dit dat de trillingen boven de grenslijn uitkomen en leggen we het werk stil om eerst aanvullende maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Dat was in deze gevallen dus niet nodig. Bij het verplaatsen van een heistelling op de Schependijk is nogmaals een korte eenmalige overschrijding geregistreerd door de trillingsmeter nabij deze locatie.

Goessekade
Bij de werkzaamheden aan de Goessekade is in maart een aantal keer de signaalwaarde overschreden. Uit nadere analyse en metingen van de mate van herhaling en de gemeten (lage) frequentie blijkt dat deze zijn veroorzaakt door externe factoren. Zoals het verwisselen van de batterijen, het aanstoten van de trillingsmeetkasten of externe trillingsbronnen nabij de trillingsmeetkasten.

Kaart met locaties van peilbuizen in omgeving

Grondwaterpeil meten
Het monitoren van het grondwater doen we onder andere met diepe en ondiepe peilbuizen. Ook voor het meten van het grondwaterpeil zijn signaalwaardes bepaald en gaat vanuit de peilbuizen automatisch een signaal uit als die waarde wordt bereikt. Zo kunnen we dit nauwkeurig in de gaten houden. Daarnaast doen we ook regelmatig 'handwaarnemingen'. Hierbij controleren we handmatig de grondwaterstand in de peilbuizen. In de eerder gepubliceerde grafieken van de peilbuizen in Terneuzen is goed de invloed van de ligging aan de Westerschelde te zien, waarbij de grondwaterstand schommelt door het tij. Ook het jaargetijden met droge en natte seizoenen zijn zichtbaar. Afgelopen periode waren er geen werkzaamheden waarvoor bemaling met monitoring nodig was.

Meetbout
Meetbout in een gevel aan de Grenulaan
Meetbout

Meten van effect op gebouwen en sluizen
Met meetbouten in de gevel van gebouwen kun je meten of het gebouw (de fundering) niet verzakt. Hiernaast een afbeelding van een meetbout. Oudere (vooroorlogse) gebouwen zijn veelal op staal gefundeerd en kunnen gevoelig zijn voor verzakking. Afgelopen kwartaal hebben we op diverse locaties met name in het centrum van Terneuzen meetbouten geïnstalleerd en een nulmeting uitgevoerd.  De Oost- en Westsluis monitoren we ook. Hiervoor hebben we begin 2018 diverse instrumenten ter plaatse geïnstalleerd. Hiermee meten we onder andere automatisch de veranderingen van de sluiswanden. In feite meten we of het beton van de huidige sluizen niet vervormt. Het afgelopen jaar is al gemeten om het natuurlijke gedrag van de sluis onder invloed van het dagelijkse schutten en de buitentemperatuur te volgen.

Voorkomen schade!
Uit vooronderzoek is gebleken dat we geen schade verwachten in de omgeving als gevolg van de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis. Toch vinden we het belangrijk om voor, tijdens en na de bouw te monitoren. Voor de bouw door vooraf woningen te inspecteren, tijdens de bouw door geluids- en trillingsmeters en de geplaatste peilbuizen en meetbouten blijven ook na de bouw staan om het grondwater te meten.

Neem contact op bij vragen
Wanneer u vragen heeft over monitoring, dan kunt u contact met ons opnemen. Vermoedt u dat er schade is of kan ontstaan? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke schade-expert via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.