Resultaten monitoring vierde kwartaal 2018

De omgeving mag zo min mogelijk hinder ondervinden van de aanleg van de Nieuwe Sluis. Dat vraagt om een doordacht plan. We monitoren tijdens onze werkzaamheden nauwkeurig het grondwaterpeil, trillingen en geluid. Hierbij het verslag van de metingen van het vierde kwartaal in 2018.

Resultaat metingen geluid vierde kwartaal 2018
Geluidsmetingen vierde kwartaal 2018

Meten van geluid
Met een vaste geluidsmeter in het centrum van Terneuzen checken we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. Op diverse plaatsen op het sluizencomplex werkten we in het laatste kwartaal van 2018 aan deelprojecten van de Nieuwe Sluis.

In de geluidsmetingen zijn geen opvallende pieken te zien, die te relateren zijn aan de bouwactiviteiten. Het zijn voornamelijk geluiden uit de omgeving, zoals wegverkeer en bedrijvigheid overdag die we terugzien in de meetresultaten.

grafiek geluidsmeting kerstvakantie

Als we inzoomen op bovenstaande grafiek zien we uitschieters tijdens de kerstvakantie. In deze periode hebben we niet gewerkt.

Metingen trillingen vierde kwartaal 2018
Metingen trillingen vierde kwartaal 2018

Meten van trillingen
Werkzaamheden maken geluid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken, met name heien en trillen. Op strategisch gekozen locaties staan op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters, zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen. Als er door trillingen een signaalwaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een email naar medewerkers die de werkzaamheden monitoren. Doordat we dit monitoren zien we tijdig of het een incidentele piek is of een trend.

In het vierde kwartaal van 2018 hebben we hei- en trilwerkzaamheden verricht aan de kade Zeevaartweg en voor de de tijdelijke ligplaatsen bij de kop van de landtong Zuidwest. In deze periode is een aantal keer de signaalwaarde bereikt. Zie bovenstaande grafiek die de trillingen op een dag laat zien (puntjes) waarvan een aantal de signaalwaarde (de lijn) overschrijden. Op basis van het beperkte aantal meldingen, de mate van herhaling en de gemeten (lage) frequentie blijkt dat deze zijn veroorzaakt door het verwisselen van de batterijen, het aanstoten van de trillingsmeetkasten of door externe trillingsbronnen nabij de trillingsmeetkasten. Vanuit de werkzaamheden hebben geen aanwijsbare overschrijdingen plaatsgevonden in de omgeving.

Metingen van een peilbuis voor grondwater vierde kwartaal 2018
Metingen van een peilbuis voor grondwater vierde kwartaal 2018

Grondwaterpeil meten
Het monitoren van het grondwater doen we met diepe en ondiepe peilbuizen. Ook voor het meten van het grondwaterpeil zijn signaalwaardes bepaald. Zodra die waarde wordt bereikt, gaat automatisch een signaal uit en kijken we wat er aan de hand is. Zo houden we het grondwaterpeil nauwkeurig in de gaten. Daarnaast doen we ook regelmatig handwaarnemingen, waarbij we handmatig de grondwaterstand in de peilbuizen controleren. In de grafieken van de peilbuizen in Terneuzen is goed de invloed van de ligging aan de Westerschelde te zien, waarbij de grondwaterstand schommelt door het tij. Ook de jaargetijden met droge en natte seizoenen zijn zichtbaar.

In het vierde kwartaal is ongeveer twee weken bemaald bij de Schependijk voor de sanering. Uit de metingen en ook door de korte duur van deze onttrekking van het grondwater is geen noemenswaardige invloed waargenomen in de omgeving en er zijn geen signaalwaardes overschreden. Ook uit de handwaarneming blijkt (kruisjes in de grafiek) dat de gemeten grondwaterstanden in de lijn van de automatische metingen loopt. Uit monitoring blijkt wel dat de grondwaterstand stijgt. Dit kan worden verklaard door het herstel van de natuur na de droge zomer.

Voorkomen schade!
Uit vooronderzoek is gebleken dat we geen schade verwachten in de omgeving als gevolg van de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis. Toch vinden we het belangrijk om voor, tijdens en na de bouw te monitoren. Voor de bouw door vooraf woningen te inspecteren, tijdens de bouw door geluids- en trillingsmeters en de geplaatste peilbuizen en meetbouten blijven ook na de bouw staan om het grondwater te meten.

Wanneer u vragen heeft over monitoring, dan kunt u contact met ons opnemen. Vermoedt u dat er schade is of kan ontstaan? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke schade-expert via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.