Resultaten monitoring eerste kwartaal 2020

 We monitoren de komende jaren nauwkeurig het grondwaterpeil, trillingen en geluid voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis. Hieronder de bijzonderheden van het eerste kwartaal van 2020.

geluidsmeter

Geluid
Met een vaste geluidsmeter op de Schependijk checken we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. In de grafiek zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. In de metingen overdag is goed te zien dat we op weekdagen aan het werk zijn van 7.00 tot 19.00 uur, in de avonden en nachten is het geluidsniveau aanzienlijk lager. We werken bij voorkeur niet 's avonds   en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten.

Geluidsmetingen eerste kwartaal 2020
Geluidsmetingen eerste kwartaal 2020

Overlast achteruitrijalarmen
Begin 2020 is gestart met het ontgraven van de bouwkuip van het buitenhoofd. Het gedeelte van de sluis    waar de deuren en brug aan de Westerscheldezijde  komen. Deze werkzaamheden gaan 24 uur per dag door vanwege de veiligheid van de bouwkuip. Door de complexe bodemopbouw is het van belang de ontgraving in een zo kort mogelijke periode uit te voeren. Tijdens de droge ontgraving van het buitenhoofd in de bouwkuip tot  -11 meter NAP zijn geluidspieken zichtbaar in de avond en nacht die gerelateerd zijn aan deze bouwactiviteiten. Voor het droog ontgraven maakten we gebruik van materieel (shovels en bulldozers) met achteruitrijalarmen. Dat verplichte piepgeluid kan in de stilte van de nacht in combinatie met de windrichting ver dragen. Medio februari 2020 waren de werkzaamheden gereed en is de bouwkuip vol water gezet om tot -22 meter NAP verder nat te ontgraven. 

Trillingen
Werkzaamheden maken geluid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken met name heien en trillen. Op strategisch gekozen locaties hebben we op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters geïnstalleerd, zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen. Als er door trillingen een signaal- of interventiewaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een e-mail naar medewerkers die de werkzaamheden in de gaten houden. Doordat we dit monitoren zien we tijdig of het een incidentele piek is of een trend. Wanneer we een alarmmelding krijgen, betekent dit dat de trillingen boven de drempelwaardes uitkomen die vooraf zijn bepaald. De werkzaamheden worden dan met verhoogde waakzaamheid gevolgd of stilgelegd wanneer het om een trendmatige of forse overschrijding gaat. Na zo’n overschrijding, lopen we visueel de omgeving na of er eventueel schade is ontstaan.

Het eerste kwartaal van 2020  zijn de volgende werkzaamheden geweest die trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

  • Heien/trillen ankerschermen binnenhoofd
  • Heien/trillen verankeringsdamwand sluisplateau oost
  • Heien/trillen dienstenhaven

 In februari 2020 heeft een zeer kortdurende overschrijding plaatsgevonden van de interventiewaarde. Deze is gemeten op de Kennedylaan op maandag 24 februari 2020 om 13.40 uur. We hebben geen relatie met bouwwerkzaamheden kunnen vaststellen. De overschrijding was eenmalig en er zijn geen klachten ontvangen. In januari en maart 2020 zijn verder geen overschrijdingen geweest.

Grafiek trillingen
Grafiek trillingen

Grondwaterpeil
In het eerste kwartaal van 2020    zijn op een aantal locaties in de binnenstad van Terneuzen waterspanningsmeters geplaatst, een elektrisch instrument dat de grondwaterdruk meet. Verder monitoren we het grondwater  met een uitgebreid netwerk van diepe en ondiepe peilbuizen.  Voor het controleren van het grondwaterpeil zijn drempelwaarden bepaald om te kijken of het grondwater niet te hoog of te laag is. Vanuit de peilbuizen en waterspanningsmeters gaat een automatisch signaal  als een signaal-, schakel, interventie- of grenswaarde wordt bereikt. We kunnen zo tijdig gepaste maatregelen treffen.

Voor de omgeving is het belangrijk om te controleren dat het grondwater niet teveel naar beneden gaat als gevolg van de bemalingswerkzaamheden, omdat hierdoor zakkingen van de bodem kunnen ontstaan. Met retourbemalingsbronnen kan grondwater dat we van onder de bouwkuip wegpompen, via leidingen, elders terug in de grond worden gebracht. Rondom de bouwkuipen bij het binnen- en buitenhoofd is het van belang te controleren dat het grondwater wel genoeg is gezakt door de bemalingen, zodat we de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. We monitoren het hele proces via een uitgebreid online portal.

Grondwatermeetpunten

Toelichting kleurcodes in het monitoringsportal van de verschillende meetpunten voor grondwater:

  • Wit: Drempelwaarden instellen.
  •   Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
  • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
  •   Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
  •   Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
  •   Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
  •  Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.

Afgelopen kwartaal   hebben we    diverse proeven uitgevoerd met de geplaatste bemaling. Bij een proef bij het buitenhoofd heeft een kortdurende overschrijding van de interventiewaarde plaatsgevonden bij een peilbuis (rode punt op afbeelding). De nabij geplaatste cement-bentonietwand bleek nog niet volledig waterdicht te zijn. We hebben dit vlot kunnen verhelpen en de bemaling aangepast. Doordat we ons proces nauwkeurig monitoren kunnen we dit soort zaken die bij een bouw gebeuren tijdig constateren. Het heeft dus niet tot schade voor de omgeving geleid.

De retourbemalingsbronnen zijn ook de afgelopen periode geïnstalleerd. Deze worden de komende tijd getest en aangepast waar nodig. De retourbemaling wordt opgestart wanneer de bouwkuip op diepte is en ook de bemaling onder de bouwkuip volop actief is. Dit zal het eerst gebeuren bij het buitenhoofd aan het einde van het tweede kwartaal 2020. We monitoren dit proces nauwgezet.

Man met witte helm en oranje hesje

Effect op gebouwen / sluizen / wegen
Met meetbouten in de gevel van gebouwen meten we of het gebouw (de fundering) niet verzakt. Oudere (vooroorlogse) gebouwen zijn veelal op staal gefundeerd en kunnen gevoelig zijn voor verzakking. Met een nulmeting en een maandelijkse inmeting van meetbouten houden we dit in de gaten en tot op heden zijn er geen bijzonderheden.

 De West- en Oostsluis monitoren we ook, hiervoor zijn al vanaf de start diverse instrumenten ter plaatse geïnstalleerd waarmee onder ander automatisch de deformaties van de sluiswanden kunnen worden gemeten. In feite meten we of het beton van de huidige sluizen niet vervormt. Het afgelopen jaar is al gemeten om het natuurlijke deformatiegedrag van de sluis onder invloed van het dagelijkse schutten en de watertemperatuur te volgen. Er zijn het afgelopen kwartaal geen opvallende zaken gemeten.

Neem contact op bij vragen
Wanneer u vragen heeft over monitoring, dan kunt u contact met ons opnemen. Vermoedt u dat er schade is of kan ontstaan? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke schade-expert via   nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu   of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.