Resultaten monitoring tweede kwartaal 2020

We monitoren  nauwkeurig het grondwaterpeil, trillingen en geluid voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis. Hieronder de bijzonderheden van het tweede kwartaal van 2020.

Binnenhoofd
Uitgegraven binnenhoofd

Geluid
Met  een vaste geluidsmeter op de Schependijk controleren we continu het aantal geproduceerde decibels (dB). In de grafiek zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. In de metingen overdag is goed te zien dat we op weekdagen aan het werk zijn van 7.00 tot 19.00 uur, in de avonden en nachten is het geluidsniveau aanzienlijk lager. We werken bij voorkeur niet 's avonds   en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten.

Achteruitrijalarmen tijdens nachtelijke werkzaamheden
De droge ontgraving van het binnenhoofd is eind mei 2020 van start gegaan. Dit deel van de sluis ligt aan de kanaalzijde. Hier komen  twee   deuren en een brug voor de Nieuwe Sluis. Vanwege de veiligheid van de bouwkuip is er 24 uur per dag doorgewerkt. Daarbij werden shovels en bulldozers ingezet, die vanwege   de veiligheid   verplicht zijn uitgerust met achteruitrijalarmen. Met name in de stilte van de nacht zorgde   het geluid van de achteruitrijalarmen voor geluidspieken.

Na de droge ontgraving tot -11 meter NAP is begin juli begonnen met het vol laten lopen van het binnenhoofd, om vervolgens met de natte ontgraving tot -22 meter NAP aan te vangen.

Kaart geluid
Geluidsproductie eind maart tot eind juni 2020

Trillingen
Werkzaamheden maken geluid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken. Dit komt voornamelijk voor bij heien en trillen. Op strategisch gekozen locaties hebben we op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters geïnstalleerd, zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen. Als er door trillingen een signaal- of interventiewaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een e-mail naar medewerkers die de werkzaamheden in de gaten houden. Doordat we dit monitoren zien we tijdig of het een incidentele piek is of een trend. Wanneer we een alarmmelding krijgen, betekent dit dat de trillingen boven de drempelwaardes uitkomen die vooraf zijn bepaald. De werkzaamheden volgen we dan met verhoogde waakzaamheid of leggen we stil   wanneer het om een trendmatige of forse overschrijding gaat. Na zo’n overschrijding, voeren we een visuele controle in de omgeving uit om te kijken of er eventueel schade is ontstaan.

Grafiek geeft aan: geen overschrijdingen

Het tweede kwartaal van 2020  zijn de volgende werkzaamheden geweest die mogelijk trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

  •   Keerconstructie Buitenhaven West damwand
  •   Wachtplaatsen Buitenhaven West buispalen
  •   Sluisplateau Oost verankeringsdamwand

In mei 2020 heeft een kortdurende overschrijding van de interventiewaarde plaatsgevonden. Deze is gemeten op de Goessekade op 1 mei 2020 om 14.40 uur. We hebben geen relatie met bouwwerkzaamheden kunnen vaststellen. De overschrijding was eenmalig en er zijn geen klachten ontvangen. In april en juni 2020 zijn geen overschrijdingen geweest.

Grondwaterpeil
In het eerste kwartaal van 2020  zijn op een aantal locaties in de binnenstad van Terneuzen waterspanningsmeters geplaatst. Een waterspanningsmeter is een instrument dat de grondwaterdruk meet. Verder monitoren we het grondwater  met een uitgebreid netwerk van diepe en ondiepe peilbuizen.  Voor het controleren van het grondwaterpeil zijn drempelwaarden bepaald om te kijken of het grondwater niet te hoog of te laag is. Vanuit de peilbuizen en waterspanningsmeters  wordt automatisch een melding verstuurd  als een signaal-, schakel, interventie- of grenswaarde wordt bereikt. We kunnen zo tijdig gepaste maatregelen treffen.

Voor de omgeving is het belangrijk om te controleren dat het grondwater niet teveel daalt als gevolg van de bemalingswerkzaamheden, omdat hierdoor zakkingen van de bodem kunnen ontstaan. Met retourbemalingsbronnen kan grondwater, dat we van onder de bouwkuip wegpompen, via leidingen elders terug de grond in worden gebracht. Rondom de bouwkuipen bij het binnen- en buitenhoofd is het van belang te controleren dat het grondwater wel genoeg is gedaald door de bemalingen, zodat we de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. We monitoren het hele proces via een uitgebreid online portal.

Kaart peilbuizen / meetpunten voor grondwater

Toelichting kleurcodes in het monitoringsportal van de verschillende meetpunten voor grondwater:

  • Wit: Drempelwaarden instellen.
  •   Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
  •   Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
  •   Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
  •   Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
  •   Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
  •   Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.

Door de droogte zijn de gele punten onder de signaleringswaarden gegaan. Bij de rode punten is tijdelijk minder grondwater onttrokken aan het gebied.

Effect op gebouwen / sluizen / wegen
Met meetbouten in de gevel van gebouwen meten we of het gebouw (de fundering) niet verzakt. Oudere (vooroorlogse) gebouwen zijn veelal op staal gefundeerd en kunnen gevoelig zijn voor verzakking. Met een nulmeting (meting voorafgaand de werkzaamheden) en een maandelijkse inmeting van de meetbouten houden we dit in de gaten.

Bij een aantal meetpunten is de signaleringswaarde met minimale waarden overschreden. De zettingen liggen nog ruim onder de interventiewaarde en de grenswaarde. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Daarom worden de zettingen vanaf juli elke twee weken opgemeten.