Start voorbereidingen Frontmuur Noordwest

1 maart 2018

Begin maart 2018 start aannemerscombinatie Sassevaart met de voorbereidingen voor de aanleg van een waterkerende muur: Frontmuur Noordwest. De muur komt in de West Buitenhaven voor de Westsluis. Door de muur kan ook tijdens het stormseizoen veilig en voortvarend gewerkt worden aan de Nieuwe Sluis.
Frontmuur Noordwest

Het sluizencomplex in zijn geheel is onderdeel van de primaire waterkering. Dit betekent dat het complex het achterland beschermt tegen het water van de Westerschelde. Het is belangrijk dat de primaire waterkering te allen tijde in stand blijft. Zeker tijdens het stormseizoen van oktober tot april. In verband met de hoogwaterveiligheid en om door te kunnen werken de komende paar jaar, gaan we een combiwand en een damwand plaatsen, die gaat functioneren als tijdelijke primaire waterkering. Dit is de Frontmuur Noordwest. In de eindsituatie is deze damwand een onderdeel van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering.

Frontmuur Noordwest

Nieuwe route
De Frontmuur Noordwest gaat de komende jaren een belangrijk onderdeel uitmaken van het sluizencomplex. Niet alleen als waterkering, maar ook voor het verkeer. In een later stadium komt namelijk de route voor doorgaand weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex langs de Frontmuur te liggen. Verkeer rijdt dan dus tussen de damwand en de bouwput door. De muur komt parallel aan de huidige doorgaande route voor wegverkeer, vanaf de bushalte midden op het sluizencomplex tot aan de Westsluis.

Heiplateau
Om de waterkerende muur te kunnen aanleggen, moet er aan de oostzijde van de Westsluis een tijdelijk heiplateau komen. Begin februari hebben duikinspecties plaatsgevonden om de oeverbescherming te inspecteren. Begin maart 2018 start de aanleg van het heiplateau vanaf het water en de aanleg van een werkweg op land.

Hinder
De werkzaamheden in de West Buitenhaven, ten oosten van de Westsluis, leveren geen hinder op voor de scheepvaart. En ook niet voor het wegverkeer. Alleen de wandelroute moet in het voorjaar aangepast worden. Voor het plaatsen van de Frontmuur zijn later dit jaar heiwerkzaamheden nodig. Sassevaart gebruikt hiervoor bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken aan de omgeving en weinig werkruimte innemen.