Resultaten monitoring derde kwartaal 2022

13 april 2023

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis monitoren we nauwkeurig het grondwater, vervormingen, trillingen en geluid. Hieronder de bijzonderheden van het derde kwartaal van 2022.
Een medewerker monitort via de laptop
Monitoring van de meetpunten

Geluid en trillingen

Met een vaste geluidsmeter op de Schependijk controleren we het gemiddeld aantal geproduceerde decibels (dB) per dagdeel. In de grafiek zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. We werken bij voorkeur niet 's avonds en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten. Ook zijn er twee trillingsmeters actief, op Grenulaan 3 en Stationsweg 65.

In het derde kwartaal van 2022 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk te horen of te voelen waren in de omgeving:

  • Plaatsen tijdelijke damwand landtong noord

 Er zijn in de periode van juli tot en met september geen overschrijdingen van trillingen geconstateerd.

Visual van een monitoringstabel
Geluid en trillingen
Grafiek heiwerken damwand landtong Noord

Heiwerken tijdelijke damwand

Ter hoogte van het voormalige gebouw van de Koninklijke Marechaussee hebben we een tijdelijke damwand geplaatst. Deze houdt de waterkerende functie in stand toen als we de landtong gaan afgraven om plaats te maken voor de invaart van de Nieuwe Sluis. Tijdens de heiwerkzaamheden zijn de trillingen onder de signaleringswaarden gebleven.

Grondwater en vervormingen

De grondwaterstand in de omgeving wordt gemonitord door middel van een uitgebreid netwerk van peilbuizen. Deze peilbuizen houden we door middel van een online monitoringsportaal dag en nacht in de gaten.

Het derde kwartaal van 2022 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij de grondwaterstanden een rol speelden:

  • Onderwater zetten binnenhoofd

 Binnenhoofd

Na het buitenhoofd is ook het binnenhoofd in de zomer onderwater gezet. Het water is daarbij naar hetzelfde niveau als het waterpeil in de sluiskolk gebracht, 5 meter onder NAP.  Daarna is de combiwand tussen het binnenhoofd en de sluiskolk verwijderd. De meetwaarden zijn gestabiliseerd en de grenswaarden zijn niet overschreden.

 Omgeving

Door de voortgang van de bouwwerkzaamheden en het onderwater zetten van de sluishoofden is monitoring daarvan niet meer nodig. De retourbemaling is daarom in september 2022 stopgezet. Er zijn geen peilmeters meer actief.

Grondwater monitoringspunten
Monitoringspunten grondwater