Resultaten monitoring eerste en tweede kwartaal 2022

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis monitoren we nauwkeurig het grondwater, vervormingen, trillingen en geluid. Hieronder de bijzonderheden van het eerste en het tweede kwartaal van 2022.

fundering bediengebouw

Geluid en trillingen

Met een vaste geluidsmeter op de Schependijk controleren we het gemiddeld aantal geproduceerde decibels (dB) per dagdeel. In de grafiek hieronder zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. We werken bij voorkeur niet 's avonds en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om in de avond- en eventueel ook in de nacht werk te verrichten. Naast de geluidsmeter zijn twee trillingsmeters actief, een in de Grenulaan en een in de Stationsweg.

 

Werkzaamheden

In de eerste helft van dit jaar hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die (mogelijk) te horen of te voelen waren in de omgeving:

 • Aanbrengen fundering bediengebouw
 • Plof Middensluis
 • Heien eerste deel frontmuur buitenhoofd oostzijde

De pieken die eind februari te zien zijn in de geluidsmetingen werden veroorzaakt door de stormen in die periode.

  Grafiek geluidsmetingen eerste en tweede kwartaal 2022
  Geluidsmetingen eerste en tweede kwartaal 2022
  Trillingsmeter plof Middensluis

  Plof westelijke muur Middensluis

  De plof van de westelijke wand van de Middensluis op 23 maart was groter dan verwacht. Dat is duidelijk waar te nemen op de trillingsmeters. Dit is terug te zien in de grafiek hiernaast. De afgelopen periode is deze plof uitgebreid geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn inmiddels gepubliceerd. De samenvatting hiervan staat hier.  Door de plof zijn circa 200 schades gemeld en in behandeling genomen door ons onafhankelijke schadebureau.

   

  Heiwerken Frontmuur Noordoost

  Frontmuur Noordoost werd geplaatst net boven het buitenhoofd ter hoogte van de brugkelder en verder richting het tijdelijk doorvaartkanaal. De betonconstructie van de brugkelder werd daarbij gemonitord door trillingsmeters. Tijdens de heiwerkzaamheden zijn de trillingen ruim onder de signaleringswaarden gebleven.

  Resultaat metingen

  Naast de plof van de Middensluis hebben de eerste helft van 2022 geen overschrijdingen plaatsgevonden bij de meetpunten.

  Kaart grondwaterpeil

  Grondwater en vervormingen

  De grondwaterstand in de omgeving wordt gemonitord door middel van een uitgebreid netwerk van peilbuizen. Deze peilbuizen houden we door middel van een online monitoringsportaal dag en nacht in de gaten.

  De eerste helft van dit jaar hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij de grondwaterstanden een rol speelden:

  • Betonwerken sluiskolk
  • Betonwerken buitenhoofd
  • Betonwerken binnenhoofd
  • Onder water zetten buitenhoofd
  • Verwijderen combiwand buitenhoofd

   

  Meetpunten

  Op de kaart hiernaast staan de verschillende meetpunten van het grondwater. Hierbij de betekenis van de kleuren van de verschillende meetpunten voor grondwater:

  • Wit: Drempelwaarden instellen.
  • Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
  • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
  • Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
  • Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.
   Meetpunten

   Sluiskolk

   Voor de stabiliteit van de wanden van de sluiskolk is het van belang dat de grondwaterstand buiten de sluiskolk niet hoger komt dan het waterpeil in de sluiskolk. We houden het (grond)water daarom goed in de gaten door middel van automatische sensoren. Die sensoren zijn voorzien van een alarmeringssysteem. Wanneer de door de sensoren gemeten (grond)waterstand de grenswaarde overschrijdt, zal er direct actie ondernomen worden. Net als voorgaande periodes zijn in deze periode de meetwaarden onder de grenswaarden gebleven.

   Sluishoofden

   Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn de betonwerken in het buitenhoofd voor het grootste deel afgerond en konden we het buitenhoofd onder water zetten. Het waterniveau is daarbij gevuld tot hetzelfde niveau als het waterpeil in de sluiskolk, 5 meter onder NAP. Daarna konden we de combiwand tussen de sluiskolk en het buitenhoofd verwijderen. Na het onder water zetten van het buitenhoofd kon de monitoring van de spanningsbemaling voor het buitenhoofd worden ontmanteld.

   Door de vergevorderde betonwerken in het binnenhoofd zijn de meetwaarden deze periode gestabiliseerd en het grondwaterpeil en de vervormingen onder de signaleringswaarden gebleven.

   Omgeving

   Door de voortgang van de bouwwerkzaamheden is de piek van de bemaling inmiddels voorbij. De vervormingen van de wanden zijn gestabiliseerd en de bemaling van het buitenhoofd is ontmanteld. De monitoring van het grondwater op het bouwterrein en de nabije omgeving wordt de komende periode verder afgeschaald.