Theo van de Gazelle Voormalig hoofdingenieur directeur RWS - nu bijzondere dienst met de taak bevoegd ambtenaar voor de Nieuwe Sluis Terneuzen

“Als covoorzitter van de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen zie ik er samen met de andere stuurgroepleden op toe dat het project qua kwaliteit, tijd en kosten goed wordt uitgevoerd. Ook heeft de stuurgroep een paar bijzondere aandachtspunten om op te letten; ten eerste of de aannemer veilig werkt, ten tweede of ze werken volgens de geldende milieuafspraken, ten derde of er aan de gebruikerseisen wordt voldaan en tot slot of er goede afstemming is met de omgeving. De Vlaamse en Nederlandse kant zijn goed vertegenwoordigd in de stuurgroep. Naast voorzitter Freddy Aerts (Vlaams bevoegd ambtenaar) heb ik de rol van covoorzitter als Nederlands bevoegd ambtenaar. In de stuurgroep zitten afgevaardigden van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken, Rijkswaterstaat, North Sea Port en de gemeente Terneuzen.

Om goed toe te zien op de bouw kom ik regelmatig langs bij het project. Ik maak dan samen met projectdirecteur Eric Marteijn een fietsrondje op het bouwterrein. Daar rondlopen, geeft me een gevoel van trots. Bij grote bouwprojecten gaan er soms dingen anders dan verwacht. Bijvoorbeeld onvoorziene bodemvondsten en -verontreinigingen op werkterreinen. Het gevoel dat we dit soort vraagstukken gaandeweg hebben kunnen oplossen om het project verder te krijgen, geeft me vertrouwen voor het verdere verloop van het project. En dat is ook onderdeel van onze rol als stuurgroep. We scheppen voorwaarden om het projectteam zijn werk te kunnen laten doen. Ik ben trots op de samenwerking en verbinding tussen Vlaanderen en Nederland. Daarnaast ben en blijf ik bewaker van de schatkist van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Net als de andere financierders dat voor hun budget zijn.

Rijkswaterstaat Zee en Delta gaat het beheer en onderhoud van de Nieuwe Sluis op zich nemen, een poos na de oplevering. Rijkswaterstaat krijgt een gloednieuwe sluis, die de toegangspoort wordt voor meer en grotere schepen naar de havens van Terneuzen en Gent. En met de aanleg van de nieuwe Seine-Scheldeverbinding in Noord-Frankrijk is voorzien dat in 2027 grotere schepen zelfs de haven van Parijs bereiken! Daarmee faciliteren we North Sea Port om een van de grote zeehavens te blijven en daarmee op de wereldmarkt te kunnen concurreren. Een belangrijk onderdeel daarbij is de regio-opgave van North Sea Port, gericht op duurzame energie en circulariteit voor de bedrijven in de Kanaalzone. Rijkswaterstaat bekijkt samen met North Sea Port hoe we daar -los van de sluis- ook op kunnen inhaken. De opening van de Nieuwe Sluis en de vele voordelen is iets om naar uit te kijken!”

“Ik ben trots op de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland”

Theo van de Gazelle