Tijdelijke natuur in Nieuw Neuzenpolder

25 augustus 2022

Er is volop ontwikkeling van de natuur in de Nieuw Neuzenpolder. Op het terrein broedden afgelopen jaar verschillende vogels, waaronder fazant, patrijs, roodborsttapuit, kneu, grasmus en de zeldzame graszanger. Maar ook vlinders, wilde bijen, zweefvliegen en andere insecten profiteren van al het groen. Vermoedelijk gebruiken ook kleine zoogdieren, zoals de wezel, het terrein. Dit alles onder een regeling ‘tijdelijke natuur’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Nieuw Neuzenpolder

Een deel van de Nieuw Neuzenpolder (een terrein ten westen van het sluizencomplex van Terneuzen) is in gebruik voor grondopslag van ons project. Een ander deel is enkele jaren geleden aangemeld als tijdelijke natuur. Dit betekent dat we het terrein niet langer beheren, maar dat de natuur zich hier vrij mag ontwikkelen.

tijdelijke natuur in de Nieuw Neuzenpolder

Tijdelijke natuurregeling

Fijn dat door de tijdelijke natuurregeling de natuur ongestoord zijn gang kan gaan gedurende de braakliggende periode. Zodra er andere plannen zijn voor het terrein, is er op voorhand toestemming om de beschermde soorten op natuurvriendelijke wijze te verplaatsen van het terrein, rekening houdend met -bijvoorbeeld- een broedseizoen. In het verleden kon de vestiging van één beschermde soort zorgen voor een hoop procedures. Met de regeling loopt de grondeigenaar, in dit geval Rijkswaterstaat, geen risico in het weren van beschermde dieren en planten zodra dat nodig is en kan de natuur er tijdelijk van profiteren. Een win-win situatie bij uitstek.