Resultaten monitoring derde kwartaal 2019

Een sluis bouwen gaat niet ongemerkt. Zeker niet als dit gebeurt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen en de andere sluizen in bedrijf moeten blijven. De omgeving mag zo min mogelijk hinder ondervinden. Dat vraagt om een doordacht plan. We monitoren nauwkeurig het grondwaterpeil, trillingen en geluid. We meten dus de effecten van onze werkzaamheden voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Hierbij het verslag van de metingen in het derde kwartaal van 2019.

Werkzaamheden derde kwartaal 2019

Geluid
Met een vaste geluidsmeter checken we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. Eerder stond een geluidsmeter in het centrum van Terneuzen. De metingen op die locatie gaven onvoldoende inzicht in het onderscheid tussen geluid vanuit werkzaamheden en andere geluiden uit de omgeving. De metingen waren daarom onvoldoende inzichtelijk. In augustus 2019 is de geluidsmeter verplaatst naar de Schependijk, een locatie nabij het centrum van Terneuzen en dichter bij de werkzaamheden. We laten de metingen zien vanaf het moment van verplaatsing tot het eind van het derde kwartaal.

In onderstaande grafiek zien we dat er op drie momenten gemeten wordt. Namelijk overdag, in de avond en in de nacht. In de metingen overdag is goed te zien dat we op weekdagen aan het werk zijn van 7.00 tot 19.00 uur, in de avonden en nachten is het geluidsniveau aanzienlijk lager. Eind september zijn er wel geluidspieken zichtbaar in de avond en nacht die gerelateerd zijn aan bouwactiviteiten. Op dat moment waren we aan het werk om het sluisplateau en binnenhoofd van de Nieuwe Sluis te realiseren. Een sleephopperzuiger heeft toen een grote hoeveelheid zand opgeperst. Het oppersen zelf veroorzaakt weinig geluid, maar voor het verplaatsen van het zand op het bouwterrein maken we gebruik van materieel (shovels en bulldozers) met achteruitrijalarmen. Dat piepgeluid kan in de stilte van de nacht in combinatie met de windrichting ver dragen. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en evt. ook nachtwerk te verrichten.

Geluidsmetingen derde kwartaal 2019
Geluidsmetingen derde kwartaal 2019

Trillingen
Werkzaamheden maken geluid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken, met name heien en trillen. Op strategisch gekozen locaties staan op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters, zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen. Als er door trillingen een signaal- of interventiewaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een e-mail naar medewerkers die de werkzaamheden monitoren. Doordat we dit monitoren zien we tijdig of het een incidentele piek is of een trend. Wanneer we een alarmmelding krijgen, betekent dit dat de trillingen boven de drempelwaardes uitkomen die vooraf zijn bepaald. De werkzaamheden worden dan met verhoogde waakzaamheid gevolgd of stilgelegd wanneer het om een trendmatige of forse overschrijding gaat. Na zo’n overschrijding, lopen we visueel de omgeving na of er eventueel schade is ontstaan.

Dit kwartaal zijn de volgende werkzaamheden geweest die trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

  • Trillen van ankerschermen buitenhoofd
  • Trillen wanden voor het sluisplateau Oost

Er zijn een aantal meldingen van de signaalwaarde binnen gekomen. In juli is de interventiewaarde een keer bereikt bij de trillingsmeter bij het gemaal. Deze kortdurende overschrijding werd veroorzaakt door het opstarten van het gemaal, er waren op dat moment geen werkzaamheden nabij de locatie.
Bij een locatie van een trillingsmeter aan de Stationsweg hebben in juli en augustus veelvuldige overschrijdingen plaatsgevonden die niet te relateren waren aan bouwactiviteiten. Er wordt een alternatieve locatie overwogen voor deze trillingsmeter.

Op woensdag 28 en op vrijdag 30 augustus 2019 heeft een overschrijding van de drempelwaarde plaatsgevonden in de buurt van de dominante frequentie van heiwerkzaamheden. De dominante frequentie van heien ligt bij circa 10 Hz en bij intrillen van bijvoorbeeld damwanden ligt bij circa 30 Hz. Op 28 augustus ging het om 4.40 mm/s van 8.5 Hz en op 30 augustus om 1.32 mm/s van 23.5 Hz.
Ten tijde van de overschrijdingen hebben echter geen werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis plaatsgevonden die de gemeten trillingen zouden kunnen verklaren. Het betreffen beide zeer kortdurende overschrijdingen waardoor geen sprake is van een risico op trillingsschade.

Uit nadere analyse en metingen van de mate van herhaling en de gemeten (lage) frequentie bij de overige meldingen bleek dat deze werden veroorzaakt door externe factoren. Zoals het verwisselen van de batterijen, het aanstoten van de kast of externe trillingsbronnen nabij de trillingsmeetkasten. In september zijn geen overschrijdingen gemeten op alle locaties, zoals zichtbaar in onderstaande grafiek.

Trillingen derde kwartaal 2019
Trillingsmetingen derde kwartaal 2019

Grondwaterpeil
Het monitoren van het grondwater doen we onder andere met diepe en ondiepe peilbuizen. Ook voor het meten van het grondwaterpeil zijn drempelwaarden bepaald en gaat vanuit de peilbuizen automatisch een signaal uit als de signaalwaarde wordt bereikt, zodat we deze nauwkeurig in de gaten kunnen houden. Daarnaast doen we ook regelmatig handwaarnemingen, waarbij we handmatig de grondwaterstand in de peilbuizen controleren. Afgelopen kwartaal zijn op een aantal locaties in de binnenstad van Terneuzen bij de peilbuizen waterspanningsmeters geplaatst, een elektrisch instrument dat de grondwaterdruk meet. De (lange) kabel met sensor in roestvrijstalen behuizing wordt op een peilbuis gemonteerd.

In de eerder gepubliceerde grafieken van de peilbuizen in Terneuzen is goed de invloed van de ligging aan de Westerschelde te zien, waarbij de grondwaterstand schommelt door het tij. Ook het jaargetijden met droge en natte seizoenen zijn zichtbaar. Voor de bouwkuipen bij het binnen- en buitenhoofd is bemaling nodig die we nauwkeurig gaan monitoren, dit start eind 2019. Verder zijn er geen opvallende zaken gemeten afgelopen kwartaal.

Effect op gebouwen / sluizen / wegen
Met meetbouten in de gevel van gebouwen meten we of het gebouw (de fundering) niet verzakt. Oudere (vooroorlogse) gebouwen zijn veelal op staal gefundeerd en kunnen gevoelig zijn voor verzakking. Met een nulmeting en de meetbouten houden we dit in de gaten. Dit kwartaal zijn er geen opvallende zaken te melden.

De West- en Oostsluis monitoren we ook, hiervoor zijn al vanaf de start diverse instrumenten ter plaatse geïnstalleerd waarmee we onder ander automatisch veranderingen van de sluiswanden kunnen meten. In feite bekijken we of het beton van de huidige sluizen niet vervormt. Het afgelopen jaar is al gemeten om het natuurlijke gedrag van de sluis onder invloed van het dagelijkse schutten en de watertemperatuur te volgen. Er zijn afgelopen kwartaal geen opvallende zaken gemeten.

Neem contact op bij vragen
Wanneer u vragen heeft over monitoring, dan kunt u contact met ons opnemen. Vermoedt u dat er schade is of kan ontstaan? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke schade-expert via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.