Resultaten monitoring tweede kwartaal 2019

De bouw van de Nieuwe Sluis gebeurt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen. De omgeving mag zo min mogelijk hinder ondervinden. Stad Terneuzen en de kernen Wulpenbek/De Knol merken natuurlijk wel iets van de bouwactiviteiten, maar alles moet binnen de gestelde normen blijven. Aannemerscombinatie Sassevaart monitort nauwkeurig het grondwaterpeil, trillingen en geluid. We meten de effecten van onze werkzaamheden voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Hierbij een terugblik op de metingen van het tweede kwartaal 2019.

Werkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen
geluidsmetingen tweede kwartaal 2019

Geluid
Met een vaste geluidsmeter checken we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. Er staat een geluidsmeter in het centrum van Terneuzen. We hebben geconstateerd dat de meting op de huidige locatie van de geluidsmeter onvoldoende inzicht geeft in het onderscheid tussen geluid vanuit onze werkzaamheden en andere geluiden uit de omgeving. Daarom wordt de geluidsmeter in het derde kwartaal van dit jaar naar een nieuwe locatie verplaatst, nabij het centrum van Terneuzen, maar dichterbij de werkzaamheden. 

In de geluidsmetingen van het tweede kwartaal van 2019 zijn geen opvallende pieken te zien die te relateren zijn aan de bouwactiviteiten. Dat betekent dat de pieken in bijgaande grafiek achtergrondgeluiden zijn, die ook grotendeels in het weekend gemeten worden. We zijn inmiddels volop aan het werk, voornamelijk op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur.

Trillingen
Werkzaamheden maken geluid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken met name heien en trillen. Op strategisch gekozen locaties hebben we op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters geïnstalleerd, zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen. Als er door trillingen een signaal- of interventiewaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een e-mail naar medewerkers die de werkzaamheden monitoren. We zien dan tijdig of het een incidentele piek is of een trend. Wanneer we een alarmmelding krijgen, betekent dit dat de trillingen boven de drempelwaardes uitkomen die vooraf zijn bepaald. De werkzaamheden worden dan met verhoogde waakzaamheid gevolgd of stilgelegd. Na zo’n overschrijding, lopen we visueel de omgeving na of er eventueel schade is ontstaan.  En nemen we maatregelen voordat we verder gaan.

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de volgende werkzaamheden geweest die trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

  • Nieuwe kade Schependijk
  • Nieuwe kade Goessekade
  • Trillen oostelijke kolkwand van de Nieuwe Sluis
  • Trillen van het ankerscherm om de westelijke kolkwand te kunnen verankeren
  • Trillen van tijdelijke wanden i.v.m. het opspuiten van het buitenhoofd
     

 
In april 2019 is de interventiewaarde één keer bereikt bij een trillingsmeter op de Schependijk. Het bleek te gaan om het verplaatsen van een rupskraan op de Schependijk. Deze kortdurende overschrijding van de interventiewaarde heeft niet geleid tot schade.

In mei 2019 is een keer de interventiewaarde bereikt bij de trillingsmeter bij het gemaal. Deze kortdurende overschrijding werd veroorzaakt door het opstarten van het gemaal, er waren op dat moment geen werkzaamheden nabij de locatie.

Bij overige meldingen van de signaalwaarde dit kwartaal bleek na nadere analyse en metingen van de mate van herhaling en de gemeten (lage) frequentie dat deze werden veroorzaakt door externe factoren. Zoals het verwisselen van de batterijen, het aanstoten van de trillingsmeetkasten of externe trillingsbronnen nabij de trillingsmeetkasten.

We hebben dit kwartaal extra trillingsmeters geplaatst bij de Westsluis.

Trillingen Schependijk

Zie bijgaande grafiek van de Schependijk die overschrijding van de signaalwaarde laat zien bij het langsrijden van de rupskraan. Een trillingsmeter meet in drie richtingen (X, Y en Z) zodat altijd de juiste snelheid van de trilling gemeten wordt.

Grondwaterpeil
Het monitoren van het grondwater doen we onder andere met diepe en ondiepe peilbuizen. Ook voor het meten van het grondwaterpeil zijn drempelwaarden bepaald en gaat vanuit de peilbuizen automatisch een signaal uit als de signaalwaarde wordt bereikt, zodat we deze nauwkeurig in de gaten kunnen houden. Daarnaast doen we ook regelmatig handwaarnemingen, waarbij we handmatig de grondwaterstand in de peilbuizen controleren.

 
Afgelopen kwartaal zijn op een aantal locaties in de binnenstad van Terneuzen bij de peilbuizen waterspanningsmeters geplaatst, een elektrisch instrument dat de grondwaterdruk meet. De (lange) kabel met sensor in roestvrijstalen behuizing wordt op een peilbuis gemonteerd. 

Grondwaterpeil

In de eerder gepubliceerde grafieken van de peilbuizen in Terneuzen is goed de invloed van de ligging aan de Westerschelde te zien, waarbij de grondwaterstand schommelt door het tij. Ook het jaargetijden met droge en natte seizoenen zijn zichtbaar. Voor de bouwkuipen bij het binnen- en buitenhoofd is bemaling nodig die we nauwkeurig gaan monitoren, dit start eind 2019.

Zie bijgaande grafiek van de peilbuis in het centrum van Terneuzen achter de kerk waarbij de getijden en natte/droge periode zichtbaar zijn op twee gemeten dieptes.

Meten van effect op gebouwen / sluizen / wegen
Met meetbouten in de gevel van gebouwen meten we of het gebouw (de fundering) niet verzakt. Oudere (vooroorlogse) gebouwen zijn veelal op staal gefundeerd en kunnen dan gevoelig zijn voor verzakking. Met een nulmeting en de meetbouten houden we dit in de gaten, opvallende zaken worden gemeld. 

De West- en Oostsluis monitoren we ook, hiervoor zijn al vanaf de start diverse instrumenten ter plaatse geïnstalleerd waarmee onder ander automatisch de deformaties van de sluiswanden kunnen worden gemeten. In feite meten we of het beton van de huidige sluizen niet vervormt. Het afgelopen jaar is al gemeten om het natuurlijke deformatiegedrag van de sluis onder invloed van het dagelijkse schutten en de watertemperatuur te volgen.

 
Wanneer we heien/trillen nabij een doorlopende weg, houden we mogelijke verzakkingen in de gaten. We doen dit aan de hand van een nulmeting. In het tweede kwartaal is, tijdens het realiseren van het ankerscherm om de westelijke kolkwand te verankeren, de weg naast de Westsluis verzakt. De werkzaamheden zijn toen direct gestaakt. We hebben zo snel mogelijk een noodreparatie uitgevoerd en het doorgaande verkeer is begeleid door verkeersregelaars. Met een noodplan en extra toezicht zijn de werkzaamheden afgerond, waarbij verkeersregelaars paraat stonden en het heien/trillen is nog tweemaal onderbroken om noodreparaties uit te voeren. Toen het ankerscherm gereed was, is de weg terug hersteld.

Metingen weg

Zie bijgaande grafiek met de nulmeting van de bypass Westsluis. Op de rode punten zijn de X, Y en Z coördinaten gemeten voor aanvang van het heien/trillen van het ankerscherm.

Neem contact op bij vragen
Wanneer u vragen heeft over monitoring, dan kunt u contact met ons opnemen. Vermoedt u dat er schade is of kan ontstaan? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke schade-expert via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270.