Resultaten monitoring vierde kwartaal 2020

We monitoren de komende jaren nauwkeurig het grondwater, vervormingen, trillingen en geluid tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis. Hieronder het verslag van alle metingen van het vierde kwartaal van 2020.

Nieuwe palen in Buitenhaven West

Geluid

In het vierde kwartaal van 2020 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk te horen waren in de omgeving:

 • Betonstort vloer loods Rijkswaterstaat
 • Onderwaterbetonstort binnenhoofd
 • Plaatsen afmeerpalen Buitenhaven West

Onderstaande grafiek laat de geluidsmetingen zien. De lichte pieken zijn niet te relateren aan specifieke werkzaamheden. Ook stormachtig weer kan deze veroorzaken. Tijdens de hoogste piek op 31 december 2020 waren we niet aan het werk. Dus het is onbekend waardoor deze piek is veroorzaakt.

Achteruitrijalarmen

Tijdens betonstorts rijden betonmixers af en aan, ook in de nacht. In de stilte van de nacht kan het geluid van de achteruitrijalarmen zorgen voor geluidspieken. De waarschuwingssignalen zijn nodig voor de veiligheid van de medewerkers. We hebben de aanrijroute voor betonmixers zo ingericht dat achteruitrijden zo min mogelijk nodig is.

Overzicht metingen geluid
Geluidsmetingen vierde kwartaal 2020

Trillingen

In het vierde kwartaal van 2020 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

 • Plaatsen afmeerpalen Buitenhaven West

Geen overschrijdingen

In deze periode zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarde voorgekomen. Onderstaande grafiek is een voorbeeld van de trillingsmetingen tijdens de plaatsing van de afmeerpalen aan de Buitenhaven West. De zettingen blijven ruim onder de interventiewaarde van 20mm en de grenswaarde van 35mm.

Tabel met overzicht trillingsmetingen
Metingen trillingen bij plaatsen afmeerpalen Buitenhaven West
Kaart grondwaterpeil

Grondwaterpeil

De afgelopen periode hebben de sluishoofden verschillende fases doorlopen. Van nat uitgraven, het aanbrengen van de onderwaterbetonvloer tot het droogpompen van de bouwkuipen. Tijdens deze verschillende fases is het grondwaterpeil voortdurend in de gaten gehouden. Bij alle grondwater monitoringspunten in Terneuzen wordt iedere vijf minuten de grondwaterstand gemeten. Minimaal twee keer per dag komt deze data naar een online monitoringsportal zodat deze online voor ons te volgen is. Rondom de bouwkuipen is de verzendfrequentie van deze data naar het online portal plaatselijk verhoogd naar ieder kwartier zodat de benodigde bemaling zo optimaal mogelijk kan worden ingeregeld. Na het droogpompen is de retourbemaling (dus het terug spuiten van grondwater in de omgeving) nog verder opgevoerd. Zo houden we het grondwaterpeil in de omgeving op orde.

In de sluiskolk is in dit kwartaal de tijdelijke bouwkuip van de bodemroosters verwijderd. Daarvoor moesten we deze eerst aanvullen met water, waarna we de wanden konden verwijderen.

Betekenis kleuren van de verschillende meetpunten voor grondwater:

 • Wit: Drempelwaarden instellen.
 • Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
 • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
 • Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
 • Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
 • Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
 • Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.

Effect op gebouwen / sluizen / wegen

Omdat het betonwerk in de sluishoofden volop aan de gang is, worden het grondwaterpeil en de wanden continu in de gaten gehouden. De vervormingen aan de wanden van de bouwkuipen zijn onder de signaleringswaarde gebleven en stabiliseren zich. In januari 2021 is ook de retourbemaling langs de Westsluis aangezet.

De zettingen in de omgeving blijven beperkt tot hooguit enkele millimeters en liggen nog ruim binnen de interventiewaarde van 20 mm en grenswaarde van 35 mm waarbij eventuele schade te verwachten is. Deze zettingen worden nauw in de gaten gehouden.