Duidelijkheid schademeldingen na plof Middensluis Terneuzen

29 juli 2022

Op 23 maart 2022 is de westelijke kadewand van de Middensluis met explosieven gesloopt. De trillingen van de plof zijn voelbaar geweest in de omgeving. In totaal zijn circa 200 schades gemeld. In augustus 2022 krijgen alle bewoners en eigenaren van de gemelde schades duidelijkheid of ze voor compensatie (door middel van herstel of schadeloosstelling) in aanmerking komen. Dit is bij meer dan de helft van de meldingen het geval.
Primaire waterkering en sloop Middensluis

De schademeldingen zijn behandeld door de onafhankelijke partijen Broadspire (schadebehandelaar) en Top Expertise (schade-expert). Vanaf eind juli informeert Broadspire de schademelders over de schadeafhandeling. Bij vragen over het besluit kunnen de melders terecht bij Broadspire.

 

Indeling schademeldingen

De circa 200 schades na de plof van de Middensluis zijn beoordeeld en in onderstaande categorieën verdeeld.

  • Gemeld door bewoners op eigen verzekering

Van een aantal schades is het bij Broadspire bekend dat deze rechtstreeks aan de verzekeraar van de schademelder zijn gemeld en in bepaalde gevallen al zijn vergoed of hersteld. Voor overige rechtstreeks bij verzekeraars gemelde schades die nog niet aan Broadspire kenbaar zijn gemaakt, ligt het initiatief daartoe bij de schademelder en/of hun verzekeraar.

  • Toekennen van schade en herstel

Top Expertise oordeelt bij deze meldingen dat er een causaal verband mogelijk is tussen de gemelde schade en de door de plof veroorzaakte trillingen. In dat geval wordt het recht op herstel van de schade(s) of een schadeloosstelling erkend. Het gaat hier veelal over panden in het centrum van Terneuzen. Een lokale aannemer is voor uitvoering van herstelwerkzaamheden van schades ingeschakeld. Zodra duidelijk is op welke locaties herstel uitgevoerd dient te worden, stelt de aannemer een planning op en communiceert Broadspire de geplande hersteldatum met bewoners/eigenaren van panden. Het streven is om voor het eind van het jaar alle schades hersteld te hebben.

  • Toekenning van schade en vergoeding

Bij deze categorie is sprake van een combinatie van oude en mogelijk nieuwe schade of van een locatie van een pand buiten het centrum van Terneuzen. De melder krijgt een financiële vergoeding en een vaststellingsovereenkomst aangeboden.

  • Volledige afwijzing

De betreffende schade is eerder ontstaan of door Top Expertise (bouwkundig) niet te verklaren vanuit door de plof veroorzaakte trillingen. De schade wordt dan ook in beginsel afgewezen. De ervaring van Broadspire en Top Expertise leert dat een deel van de schademelders het niet eens is met een toekenning of afwijzing. Met dergelijke gevallen bekijken de organisaties samen met de melder de mogelijkheden in een vervolgtraject.

 

Vervolg sloop Middensluis

Het onderzoek naar de uitgevoerde plof is in de afrondende fase. Ook werken we aan het plan voor het vervolg van de sloop van de Middensluis. Hier komen we op een later moment op terug.