Werkzaamheden op het water voor sluisplateau Oost

1 augustus 2019

Maandag 5 augustus 2019 starten we met het trillen van een damwand, combiwand en tijdelijke wand die het sluisplateau Oost gaan vormen. De werkzaamheden vinden plaats op het water, passerende scheepvaart wordt gewaarschuwd om vaart te minderen. Voor de scheepvaart geldt aan de kade van de Schependijk een afmeerverbod. We trillen de komende zes weken op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten te monitoren.
Bodembescherming Schependijk
Bodembescherming Schependijk

Realiseren sluisplateau oost & binnenhoofd
Het oostelijk sluisplateau van de Nieuwe Sluis komt tegenover de nieuwe Schependijk te liggen. Eén drijvende combinatie start met het realiseren van de combiwand op de hoek en de tijdelijke wand aan die kant. De tweede drijvende combinatie gaat aan de slag met de damwand van zuid naar noord. In totaal gaan er circa 300 damplanken en 64 palen de grond in. Een deel van het materiaal komt met regulier transport op het bouwterrein. Het grootste deel is inmiddels via het water aangevoerd en van een binnenvaartschip overgeslagen op een werkponton. De definitieve damwand en combiwand en de tijdelijke wand zijn nodig om in het najaar het binnenhoofd en sluisplateau oost te kunnen opspuiten. Hiervoor doorlopen we een vergelijkbaar proces als voor het buitenhoofd dat inmiddels opgespoten en verdicht is. Zie    https://nieuwesluisterneuzen.eu/nieuws/2019-07/trillen-ankerschermen-buitenhoofd en https://nieuwesluisterneuzen.eu/nieuws/2019-07/opspuiten-buitenhoofd-verloopt-voorspoedig

Hinder voor de scheepvaart
Nu de Schependijk afgegraven is, lijkt er op het water tijdelijk veel ruimte voor de scheepvaart van en naar de Oostsluis en het Kapitein Rooiboskanaal. Echter aan de Schependijk wordt nog volop gewerkt aan de bodembescherming. Deze werkzaamheden zijn gereed in de tweede week van augustus. Wel wordt 5 augustus het vaarwater hier al grotendeels vrijgegeven voor passerende scheepvaart, zodat er voldoende ruimte is voor schepen om van en naar de Oost- en Middensluis te varen tijdens het trillen van de wanden voor het sluisplateau oost en binnenhoofd. Het afwerken van de kade Schependijk duurt nog tot einde dit jaar, tot die tijd zijn er op deze locatie geen ligplaatsen voor de reguliere scheepvaart. De drijvende combinaties die de wanden gaan trillen, werken vanaf de binnenkant, de westzijde. Dit stuk water hoort bij het bouwterrein Zeevaartweg. Op deze manier ligt het materieel van aannemerscombinatie Sassevaart niet in het vaarwater voor passerende scheepvaart. Alleen het laatste stukje damwand meest noordelijk zal vanaf de andere zijde gerealiseerd moeten worden. De nieuwe wanden zullen worden verlicht en op bepaalde stukken brengen we reflectoren aan zodat ze goed zichtbaar zijn voor de scheepvaart. Schepen dienen de werkzaamheden met aangepaste snelheid te passeren. Tevens is er enkelstrooksverkeer ingesteld in het toeleidingskanaal van en naar de Oostsluis en Kapitein Rooiboskanaal voor de Middensluis, zodat schepen elkaar op dit stuk niet kunnen tegenkomen.

Na het plaatsen van de wanden in het water voor het oostelijk sluisplateau en het binnenhoofd brengen we een aantal weken bodembescherming aan. Dit is onder andere nodig in verband met de stabiliteit van de wanden tijden het oppersen van zand. Ook dan is het van belang dat passerende scheepvaart van en naar de Oostsluis en het Kapitein Rooiboskanaal voor de Middensluis zijn snelheid aanpast.

 

Werkgebied en kade Schependijk
Werkgebied, vaarwegmarkering en kade Schependijk