Werk dienstenhaven van start

30 oktober 2019

De werkzaamheden voor de aanleg van de dienstenhaven in de Buitenhaven West zijn begonnen. De dienstenhaven is voor maritieme dienstverleners die direct connectie hebben met het sluizencomplex. Het bouwterrein op de Lange Middenhavendam is ingericht en de komende tijd voeren we volop grond af, verwijderen we slib en verbreden we de bouwin- en uitrit. In december starten we met het trillen van de nieuwe kade.
Dienstenhaven

Bij de dienstenhaven komt ook een gebouw voor de politie, de Koninklijke Marechaussee, Boluda en het hoofdkantoor inclusief verkeersleiders en werkplaats van Muller Maritime Holding (MMH). De vaartuigen van deze partijen komen in de dienstenhaven te liggen.

Grondtransporten
Op dit moment zijn we bezig met het verplaatsen van grond van het bouwterrein dienstenhaven naar het gronddepot bij de Middensluis. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, maken we gebruik van het feit dat de Middensluis bij laag water niet in gebruik is. Het wegverkeer wordt met behulp van de bestaande dynamische routering over het sluizencomplex geleid via de zuidelijke brug. Deze werkzaamheden duren tot medio november.

Verbreden inrit
Begin december verbreden we de huidige inrit naar het bouwterrein dienstenhaven. Dit is dezelfde inrit voor de toegangsweg naar de Nautische Centrale Terneuzen van Rijkswaterstaat. Om voldoende ruimte te bieden en een veilige passage mogelijk te maken voor zowel bouwverkeer als werknemers en bezoekers van Rijkswaterstaat, passen we de huidige inrit aan. De werkzaamheden aan de inrit proberen we te combineren met de werken aan de bypass Oostsluis in dezelfde periode.

Baggeren & oppersen
Het oostelijke remmingwerk in de Buitenhaven van de huidige Middensluis is verwijderd om ruimte te maken voor de dienstenhaven. Ook is in de Buitenhaven gebaggerd om de toegang tot de nieuwe dienstenhaven op diepte te brengen. In verschillende fases voeren we de komende maanden aanvullende bagger- en opperswerkzaamheden uit midden in de locatie van de nieuwe dienstenhaven. Vanaf maandag 28 oktober tot eind november 2019 starten we met het verwijderen van stortsteen en met het baggeren van een sliblaag grotendeels parallel aan het huidige talud van de Lange Middenhavendam. We werken met een kraanponton en bakken buiten de vaargeul en voorkomen daarmee hinder voor de passerende scheepvaart. In het tweede kwartaal van 2020 persen we circa 100.000 m3 zand op.

Trillen nieuwe kade
In december 2019 starten we met het trillen van de nieuwe combiwanden voor de dienstenhaven. We starten met één stelling en begin 2020 vervolgen we met een tweede heistelling erbij. In verschillende fases trillen we de combiwanden. We starten met de combiwand van circa 400 meter die de nieuwe kade vormt en werken van noord naar zuid. De buispalen in de eerste 200 meter worden vanaf het water geplaatst, de overige buispalen vanaf de wal. Alle damplanken tussen de palen trillen we vanaf de wal in. Aansluitend trillen we de combiwand van de kistdam (meest noordelijke deel) vanaf het water. Medio april 2020 zijn deze werkzaamheden gereed. We treffen voorzorgsmaatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. In de omgeving zijn trillings- en geluidsmeters geplaatst om de effecten te monitoren.