Resultaten monitoring tweede kwartaal 2021

We monitoren nauwkeurig het grondwater, vervormingen, trillingen en geluid voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis. Hieronder de bijzonderheden van het tweede kwartaal van 2021.

Uitgraven sluiskolk

Geluid

Met een vaste geluidsmeter op de Schependijk controleren we het aantal geproduceerde decibels (dB) continu. In de grafiek hieronder zijn drie lijnen te zien met geluidsmetingen overdag, in de avond en in de nacht. We werken bij voorkeur niet 's avonds en 's nachts. Om veiligheidsredenen, vanwege de kwaliteit van het werk en bij grote grond- en baggerwerken vragen we ontheffing aan bij de gemeente om avond- en eventueel ook nachtwerk te verrichten. De afgelopen periode was dit het geval bij de ontgraving van de sluiskolk. Daarbij reden ook in de nacht vrachtauto’s af en aan om de opgegraven grond af te voeren. De achteruitrijsignalen die daarbij gebruikt worden, waren mogelijk in de nacht waar te nemen. Deze signalering is vanwege de veiligheid verplicht.

Het tweede kwartaal van 2021 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk te horen waren in de omgeving:

 • Plaatsen palen voor de drijvende steigers dienstenhaven
 • Fundering gebouw dienstenhaven
 • Ontgraving sluiskolk (achteruitrijsignalen)
Grafiek geluidsmetingen tweede kwartaal 2021
Geluidsmetingen tweede kwartaal 2021

Trillingen

Het tweede kwartaal van 2021 hebben de volgende hei- en trilwerkzaamheden plaatsgevonden:

 • Plaatsen palen voor de drijvende steigers dienstenhaven
 • Fundering gebouw dienstenhaven

Twee actieve meters

De belangrijkste heiwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Vanwege de voortgang van de werkzaamheden zijn er momenteel nog twee trillingsmeters actief. Eén op de Grenulaan en één op de Stationsweg. De afgelopen periode hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden bij deze meetpunten.

Grondwaterpeil

Voor de natte ontgraving van de sluiskolk is het waterniveau in de sluiskolk verhoogd. Ten oosten van de sluiskolk is een depot ingericht voor de vrijkomende grond. Voor de stabiliteit van de sluiskolkwanden is het van belang dat de grondwaterstand buiten de sluiskolk niet hoger komt dan het waterpeil in de sluiskolk. Om dit goed in de gaten te kunnen houden hebben we automatische sensoren met een alarmeringssysteem geplaatst die het (grond)water nauwlettend in de gaten houden. De afgelopen periode zijn de legankers van de combiwanden tussen de sluiskolk en de sluishoofden verwijderd en zijn de ontgravingen in de sluiskolk afgerond tot een diepte van circa -18 meter NAP. Tijdens deze werkzaamheden zijn eventuele vervormingen nauwlettend in de gaten gehouden. De opgetreden vervormingen zijn onder de grenswaarden gebleven en conform de verwachting.

Meetpunten

Op de kaart hieronder staan de verschillende meetpunten van het grondwater. Hierbij de betekenis van de kleuren van de verschillende meetpunten voor grondwater:

 • Wit: Drempelwaarden instellen.
 • Groen: Beneden de signaleringswaarde, alles in orde.
 • Geel: Boven de signaleringswaarde, beneden de schakelwaarde. Meetpunt in de gaten houden.
 • Oranje: Boven de schakelwaarde, beneden de interventiewaarde. Verhoogde waakzaamheid.
 • Rood: Boven de interventiewaarde, beneden de grenswaarde. Ingrijpen en ondernomen acties terugkoppelen.
 • Paars: Boven de grenswaarde, direct bouwkuip ontruimen.
 • Grijs: Sensor is mogelijk defect of buiten werking gesteld.
Overzicht meetpunten grondwaterpeil
Overzicht meetpunten grondwaterpeil

Effect op gebouwen / sluizen / wegen

In de bouwkuipen van de sluishoofden zijn de afgelopen periode geen noemenswaardige vervormingen gesignaleerd. Het na-ebben van de vervormingen is zo goed als gestopt. De minimale vervormingen die zijn opgetreden zijn met name veroorzaakt door weerseffecten en geheel conform verwachting. Ook de interventiewaarde van het grondwaterpeil is niet overschreden. Omdat de betonwerken dusdanig gevorderd zijn wordt de bemaling afgeschaald. De piek van de bemaling is daarmee voorbij.