Geslaagde informatieavond over werkwijze bouw

1 maart 2018

Op maandagavond 26 februari gaven we in het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen ruim honderd mensen uitleg over de bouw van de Nieuwe Sluis. Zo weten de aanwezigen nu alles over de natte en droge bouwmethode en de diep- en combiwanden die hiervoor nodig zijn. Ook vertelden we over de komende werkzaamheden, zoals de aanleg Frontmuur Noordwest en het inrichten werkterrein op de Zeevaartweg.
Informatieavond bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Fred Jansen, projectdirecteur van aannemerscombinatie Sassevaart, gaf toelichting op de gekozen bouwmethode. Zo is het uitgangspunt om waar mogelijk nat te bouwen. De sluishoofden zijn te ingewikkeld om nat te bouwen. Een sluishoofd is de plek waar aan beide kanten van de sluis, de bruggen en de deuren zitten. De kolk, dus het midden van de sluis kan wel nat gebouwd worden.

Nieuwe Sluis en grondlagen

Nat en droog bouwen
Om te zorgen dat de sluishoofden droog gebouwd kunnen worden, plaatsen we tot zeer diep onder de Boomse klei wanden. Boomse klei is zeer stevig en laat geen water door. Om de bouwkuip droog te kunnen krijgen, is lichte bemaling nodig. Dit betekent in dit geval dat er van onder de Boomse klei grondwater wordt opgepompt en in de buurt weer terug in de grond wordt gepompt. Hierdoor blijft de grondwaterstand gelijk, maar de opwaartse druk onder de bouwput neemt af. Een methode die compleet anders is dan bij de aanleg van de sluizen in de jaren 60. Toen is volop oppervlaktegrondwater onttrokken, waardoor verzakkingen in de omgeving zijn ontstaan. Daar is hier nu geen sprake van. De grondwaterstand in de omgeving wordt ook goed in de gaten gehouden tijdens de bouw.

Wanden Nieuwe Sluis Terneuzen

Sluiswanden
Een ander onderwerp dat is toegelicht, zijn de wanden van de Nieuwe Sluis. Waar nu land is, kunnen we diepwanden plaatsen. Deze worden gegraven en geven daardoor minder overlast voor de omgeving. Combiwanden komen op de plaatsen waar nu water is. Deze wanden bestaan uit buispalen en damwanden en moeten we heien en trillen.

Komende periode
Begin maart start aannemer Sassevaart met de aanleg van Frontmuur Noordwest. Hiervoor vinden in juni heiwerkzaamheden plaats. Daarnaast gaat de aannemer aan de slag met het inrichten van het werkterrein aan de Zeevaartweg. Een handige locatie, omdat het in het verlengde ligt van de bouwput. Veel materiaal kan geleverd worden per schip. Hierdoor hoeft levering van materiaal niet over de doorgaande weg van het complex. Later dit jaar wordt gewerkt aan het doorvaartkanaal en een rotonde op de kruising Binnenvaartweg, Schependijk en Buitenhaven. Hiervoor organiseren we in juni weer een informatieavond.

Werkzaamheden komende periode