Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Geluid, trillingen en grondwater houden we in de gaten

23 april 2019

Een sluis bouwen lukt niet onopgemerkt. De Nieuwe Sluis leggen we aan binnen het bestaande sluizencomplex en in de buurt van kernen Wulpenbek/Knol en stad Terneuzen. We monitoren nauwkeurig het geluid, de trillingen en het grondwaterpeil. We meten dus de effecten van onze werkzaamheden voor, tijdens en na de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.
heiwerkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen
geluidsmeter

Geluid
Geluidsoverlast vinden mensen vaak hinderlijk bij werkzaamheden. Geluid meten kan heel eenvoudig met een geluidsmeter. We hebben een geluidsmeter geplaatst in het centrum van Terneuzen, dichtbij de werkzaamheden. We hebben geconstateerd dat de meting op de huidige locatie van de geluidsmeter onvoldoende inzicht geeft in het onderscheid tussen geluid vanuit werkzaamheden en achtergrondgeluid. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor de geluidsmeter dichterbij het werk.

Decibellen

Hoe hard is hard?
Voor de bouw van de Nieuwe Sluis gaan we de komende jaren volop heien en trillen. In de directe nabijheid (naast de kraan) kan heien meer dan 120 dB veroorzaken. Vergelijkbaar met een brandweerauto met sirene aan. Gehoorbescherming voor mensen op de bouwplaats is bij heien niet voor niks verplicht. Gelukkig veroorzaakt het heien in het centrum van Terneuzen en de Wulpenbek aanzienlijk minder dB. Tijdens de afgelopen heiwerkzaamheden is rond de 60/70 dB gemeten met enkele uitschieters naar 80 dB. Vergelijkbaar met een normaal gespreksniveau tot een lawaaiig schoolplein. Allemaal geluiden die overdag op veel plaatsen te horen zijn. Het hangt van de windrichting af hoe de werkzaamheden te horen zijn in de omgeving. We houden het geluidsniveau tijdens het heien en trillen nauwkeurig in de gaten en werken tussen 07.00 en 19.00 uur om de hinder te beperken.

Bron: www.oorcheck.nl

trillingsmeters

Trillingen
Heien en trillen geeft geluid, maar ook trillingen in de omgeving. Trillingen kunnen als hinderlijk worden ervaren. We monitoren trillingen met name om te voorkomen dat er schade ontstaat. Op strategisch gekozen locaties hebben we op het sluizencomplex en in het centrum van Terneuzen trillingsmeters geïnstalleerd, zowel aan woningen in het centrum als op en nabij de bestaande sluizen.

Op de kaart hiernaast staan de locaties van onze meters

Verschillende waardes
Voor de trillingsmeters zijn een signaalwaarde en een interventiewaarde ingesteld. Als er door trillingen een signaalwaarde wordt bereikt, gaat er automatisch een bericht naar de medewerkers die de werkzaamheden monitoren. Dit zorgt ervoor dat we extra alert zijn. Vaak is een piek in trillingen te wijten aan een externe factor. Bijvoorbeeld een zware vrachtauto die langsrijdt. Sommige trillingsmeters hangen binnen in huizen. Wanneer iemand daar per ongeluk tegen aan stoot, is er al een signaalwaarde bereikt. We letten op of het een incidentele piek is of een trend. Wanneer we een melding krijgen van een interventiewaarde, betekent dit dat de trillingen boven de grenslijn uitkomen. Er ontstaat dan nog geen schade, wel worden de werkzaamheden stilgelegd. De aannemer neemt vervolgens maatregelen om het trillen te reduceren, denk aan het heiblok wisselen, het heiblok van een andere hoogte laten vallen, op een andere frequentie trillen of overgaan op boren. Tijdens de afgelopen heiwerkzaamheden zijn de trillingen onder de interventiewaarde gebleven. Uiteraard blijven we trillingen tijdens de werkzaamheden nauwkeurig monitoren de komende jaren.

Locaties peilbuizen

Grondwaterpeil
Het monitoren van het grondwater doen we met peilbuizen en meetbouten. Een peilbuis is een buis in de bodem die het stijgen of dalen van het grondwater vaststelt. We hebben inmiddels meer dan vijftig peilbuizen geplaatst. Meetbouten boren we in de gevel van gebouwen om te meten of het gebouw (de fundering) stabiel blijft. Daarnaast hebben we vooropnames uitgevoerd op de gevoeligste panden. Deze dienen ook als referentie voor de minder gevoelige panden eromheen.

Locaties actieve peilbuizen bestaand en nieuw netwerk.

Invloed van seizoen en Westerschelde
Ook voor het meten van het grondwaterpeil hebben we een signaalwaarde en interventiewaarde bepaald. Bij peilbuizen gaat automatisch een signaal uit. Bij meetbouten verrichten we regelmatig bouwkundige metingen. Bij het vaststellen van deze waarden is rekening gehouden met de invloed van de seizoenen en de waterstand op de grondwaterstand. Terneuzen ligt aan de Westerschelde en daardoor is er altijd een schommeling van het grondwater bij hoog- en laagwater.

 

Retourbemaling
De sluiskolk van de Nieuwe Sluis bouwen we nat. De sluishoofden (daar zitten de deuren en bruggen in) bouwen we droog. Hiervoor is lichte bemaling nodig. Oftewel we pompen vanuit een diepe laag onder de bouwput enig grondwater op, om dat in de buurt weer terug in de grond te pompen. Hierdoor blijft de grondwaterstand gelijk, maar voorkomen we opwaartse druk onder de bouwkuip. Deze methode is compleet anders dan bij de aanleg van de bestaande sluizen, toen volop oppervlaktegrondwater onttrokken is zonder beschermende bouwkuipwanden en retourbemaling. Dat had toen verzakkingen in de omgeving tot gevolg.

metingen geluid 2018

Bekijk hier de resultaten van de metingen in het laatste kwartaal van 2018.

Bekijk hier de resultaten van de metingen in het eerste kwartaal van 2019.

Bekijk hier de resultaten van de metingen in het tweede kwartaal van 2019.

 

Voorkomen schade!
Uit vooronderzoek is gebleken dat er geen schade in de omgeving te verwachten is als gevolg van de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis. Toch vinden we het belangrijk om de bouw te monitoren. Heeft u het vermoeden dat er toch schade is of kan ontstaan aan uw woning? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke schade-expert via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu of +31 (0)88 2461 839. Bij spoed kunt u buiten kantooruren bellen met +31 (0)85 3036 270 (toets 3).